Regulamin systemu PERKnotes
Niniejszy Regulamin Systemu PERKnotes jest rozszerzeniem Warunków użytkowania Perkmylife. Każdy użytkownik platformy perkmylife.com, równolegle akceptuje również postanowienia niniejszego Regulaminu. Definicje, pojęcia i odniesienia użyte w niniejszym Regulaminie, a nie wytłumaczone, odnoszą się do Warunków użytkowania Perkmylife.
 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki korzystania z Systemu
 3. Profil użytkownika
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Pliki w Systemie
 6. Zakup treści w systemie PERKnotes
 7. Usługi PERKprints (web2print i print2web)
 8. Płatności w systemie PayPERK
 9. Komentarze i oceny w Systemie
 10. Grupy dyskusyjne i wiadomości prywatne
 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 12. Odpowiedzialność PERK
 13. Postanowienia końcowe

A. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z systemu PERKnotes, (zwanym dalej Systemem lub PERKnotes lub System PERKnotes) oraz obowiązki PERK.

 2. Każdy użytkownik platformy perkmylife.com jest użytkownikiem Systemu PERKnotes, jeśli korzysta z choćby jednej funkcjonalności PERKnotes. Jednocześnie korzystanie z Systemu PERKnotes, w tym z dowolnych funkcjonalności Systemu, wymaga bycia użytkownikiem perkmylife.com.

 3. Administratorem Systemu PERKnotes jest PERK sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Żurawiej 43/214, 00-680 Warszawa, Polska (zwany dalej PERK, a wyrażenia “My”, “Nam” i tym podobne odnoszą się do PERK).

 4. PERKnotes umożliwia między innymi następujące funkcjonalności:

  1. wgrywanie, przechowywanie, konwertowanie, udostępnianie, wyszukiwanie i pobieranie plików elektronicznych, w szczególności, w ramach PERKnotes użytkownicy mogą udostępniać i dystrybuować (za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia) oraz pobierać (za opłatą lub bezpłatnie) autorskie opracowania w formie plików elektronicznych powiązanych z edukacją, wiedzą, nauką i karierą, przy poszanowaniu praw własności intelektualnej i praw autorskich twórców (dalej funkcjonalności platformy praw autorskich, lub funkcjonalności PPA);

  2. możliwość zamawiania wydruków i skanów plików elektronicznych i ich konwersji pomiędzy różnymi formatami oraz przeglądanie ich na wielu urządzeniach (dalej funkcjonalności PERKprints);

  3. zamieszczanie ocen treści elektronicznych i ich komentowanie (dalej PERKranks);

  4. Dokonywanie płatności za dowolne usługi i produkty dostępne na platformie Perkmylife i w Systemie PERKnotes oraz wpłacanie środków na indywidualne konto użytkownika PayPERK oraz w określonych przypadkach wypłacanie tych środków (dalej System płatności PayPERK, lub PayPERK);

  5. Stworzenie własnego, publicznego lub prywatnego profilu użytkownika w formie résumé, wymienianie wiadomości prywatnych pomiędzy użytkownikami Perkmylife, zawieranie znajomości z innymi użytkownikami, przeglądanie aktywności znajomych i innych użytkowników (dalej profil użytkownika).

  6. Tworzenie publicznych i prywatnych grup dyskusyjnych, dołączanie do grup, przeglądanie treści zamieszczanych na grupach, zamieszczanie postów na tych grupach i otrzymywanie powiadomień z tych grup (dalej funkcjonalności PERKgroups);

  7. Zamieszczanie reklam na Platformie, w sieci PERKads;

  8. Korzystanie z powyższych funkcjonalności zarówno w formie webowej, jak i poprzez aplikację mobilną PERKapp;

 5. Użytkownik Systemu zamieszczający reklamy w PERKnotes, zwany dalej Reklamodawcą, oświadcza ponadto, iż akceptuje Regulamin Reklamodawcy PERKads.

 6. Użytkownik Systemu publikujący odpłatnie treści w systemie PERKnotes, (zwany dalej Twórcą treści), oświadcza, iż akceptuje Regulamin Twórcy treści PERKnotes

 7. Dołączenie do Systemu jako Partner biznesowy świadczący usługi PERKprints (zwany dalej Partnerem), lub prowadzenie innej działalności zarobkowej wykorzystując System PERKnotes, która nie została uregulowana niniejszym regulaminem wymaga zawarcia odrębnej umowy z PERK.
B. Warunki korzystania z Systemu
 1. Użytkownikiem Systemu może zostać każdy podmiot prawa cywilnego, nie zależnie od kraju pochodzenia, ani miejsca rezydencji, posiadający zdolność do czynności prawnych. Każdy użytkownik może korzystać z Systemu w sposób dowolny z zastrzeżeniem poszanowania przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

 2. Warunkiem koniecznym korzystania z PERKnotes jest bycie zarejestrowanym użytkownikiem na Platformie perkmylife.com lub w aplikacji mobilnej PERKapp (dalej Platforma, lub Perkmylife), a tym samym założenia na Perkmylife konta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Rejestrując konto na Perkmylife:

  1. wyrażasz zgodę na związanie się wszystkimi postanowienia niniejszego Regulaminu;

  2. wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PERK danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z przepisami ustawy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr. 133 poz.883 ze zm.).

  3. wyrażasz zgodę na świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w ustawie Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz 1204c);

  4. wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i w celu otrzymywania informacji handlowej. W miarę możliwości technicznych umożliwimy Ci edycję tej zgody w profilu użytkownika w rozbiciu na poszczególne cele.

  5. oświadczasz, że dane podane w procesie rejestracji są zgodne z prawdą. W miarę możliwości technicznych umożliwimy Ci edycję tych danych w profilu użytkownika, w szczgólności ich poprawę, ustalenie ich prywatności oraz ich usunięcie.

  6. upoważniasz nas do przetwarzania Twoich ujawnionych danych osobowych zgodnie z udzieloną zgodą/ zgodami. W miarę możliwości technicznych umożliwimy Ci edycję tej zgody w profilu użytkownika w rozbiciu na Twoje poszczególne dane.

  7. Zobowiązujesz się do wgrania na Indywidualy Profil użytkownika zdjęcia profilowego prezentującego Ciebie oraz podania podstawowych, prawdziwych informacji o Twojej edukacji lub doświadczeniu

  8. Zobowiązujesz się do wybrania przez Ciebie Twoich podstawowych, prawdziwych zainteresowań.

 4. Po dokonaniu rejestracji możesz ukryć dane wymienione w pkt 10 podpunkt g),h), dla innych użytkowników Internetu oraz Perkmylife. Taki proces rejestracji, zawierający Twoje prawdziwe dane, pozwala nam dostarczać Ci, natychmiast po ukończeniu rejestracji, treści dopasowane do Ciebie na podstawie udzielonych danych. Podanie nie pełnych lub nie prawdziwych danych sprawi, że nie osiągniesz takiego poziomu satysfakcji z Perkmylife, jaki staramy się dostarczyć. Jeśli nie zgadzasz się z takim procesem zakładania konta, możesz odstąpić od rejestracji na Perkmylife i usunąć swoje konto zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 5. W celu zapewnienia najwyższej jakości doświadczeń, rejestracja konta na Perkmylife dokonywana jest za pomocą serwisów społecznościowych Facebook, Google, LinkedIn lub innych których API używa lub będzie używał w przyszłości PERK. Jeśli nie chcesz dokonywać rejestracji za pomocą serwisów społecznościowych możesz tego dokonać za pomocą adresu email. Rozumiesz jednak, że jakość użytkowania PERKnotes oraz Perkmylife może być dla Ciebie wyższa rejestrując się za pomocą serwisów społecznościowych.

 6. W przypadku rejestracji przy użyciu adresu email, wypełniony zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu formularz rejestracyjny zostaje potwierdzony przez użytkownika i przesłany do systemu informatycznego PERK. Na podstawie formularza zostaje wysłany link aktywacyjny w formie wiadomości mailowej na podaną w formularzu elektroniczną skrzynkę pocztową. Po aktywowaniu konta przez użytkownika, które następuje poprzez otworzenie przesłanego przez PERK linku aktywacyjnego, użytkownik uzyskuje dostęp do Systemu

 7. W przypadku rejestracji za pomocą serwisów społecznościowych PERK za adres email użytkownika oraz podstawowe dane przyjmie adres i dane zarejestrowane w jednym z wymienionych serwisów społecznościowych.

 8. Podmiot, który dokonał pomyślnej rejestracji w Systemie i aktywował konto, zwany jest dalej użytkownikiem, a wyrażenia “Ty”, “Tobie” i tym podobne odnoszą się do użytkownika.

 9. Partner dokonuje rejestracji na Perkmylife na tych samych zasadach co użytkownik. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji i aktywacji konta, Partner na podstawie odrębnej umowy otrzymuje dostęp do nowych funkcjonalności konta, które są przypisane do jego konta lub są częścią integralną kodu źródłowego Systemu, w zależności od charakteru współpracy Partnera.

 10. Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto na platformie Perkmylife i tym samym tylko z tego konta może korzystać z funkcjonalności PERKnotes.

 11. Każdy użytkownik korzystający z Systemu, w tym użytkownicy zarejestrowani lub niezarejestrowani i kontynuujący korzystanie z Systemu, nie zależnie od tego czy są zalogowani lub nie zalogowani wyrażają zgodę na prowadzoną przez System politykę plików cookies. Z naszą polityką cookies zapoznasz się w dokumencie: Polityka cookies. Oznacza ona, iż nie zależnie od tego czy jesteś lub nie jesteś zalogowany/zalogowana na perkmylife.com, zbieramy wszelkie możliwe dane o Twojej aktywności w Systemie, zebrane z przeglądarki internetowej z której korzystasz z Systemu. Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych usług, zapewnienia Twojego bezpieczeństwa oraz lepszego dopasowania treści dostępnych dla Ciebie w Systemie.

 12. PERK udostępnia użytkownikom bezpłatnie lub odpłatnie usługi i produkty w Systemie, świadczone przez podmioty trzecie. Decyzja czy określone treści dostępne w Systemie są udostępniane użytkownikom bezpłatnie lub odpłatnie należy do użytkownika, który publikuje dane usługi i produkty i oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub inne prawa materialne.

 13. Korzystanie z usług lub Plików elektronicznych udostępnionych w Systemie za opłatą następuje po uiszczeniu przez użytkownika opłaty w wysokości określonej przez udostępniającego Pliki elektroniczne lub świadczącego usługi. Wysokość takiej opłaty będzie podana w formie informacji na stronie internetowej Systemu.

 14. Zabronione jest takie działanie użytkownika, które:

  1. utrudnia pozostałym użytkownikom korzystanie z Systemu w szczególności poprzez ingerencję w elementy Systemu w taki sposób, w jaki elementy te nie są przystosowane do takiego działania;

  2. ma na celu wyłudzenie lub bezprawne uzyskanie hasła dostępowego od użytkowników w Systemie;

  3. obciąża serwer, na którym znajduje się System poprzez nadmierne generowanie ruchu na koncie lub inne działania wykraczające poza ramy zwykłego, rozsądnego używania konta;

  4. polega na udostępnianiu swojego konta osobom trzecim.

 15. Zabronione jest w szczególności:

  1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

  2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

 16. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z Systemu. Jeżeli taka funkcjonalność nie jest dostępna w profilu użytkownika, w tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres: support.pl@perkmylife.com, podając:

  1. adres email konta które użytkownik chce usunąć, z zastrzeżeniem iż zgłoszenie powinno być wysłane z adresu email, który jest przypisany do usuwanego konta;

  2. nazwę użytkownika lub link do profilu, który użytkownik chce usunąć.

 17. Dla bezpieczeństwa użytkowników, PERK może zażądać podania dodatkowych danych lub dokonania innych działań w celu potwierdzenia, iż użytkownik dokonujący zgłoszenia o wyrejestrowanie jest użytkownikiem, którego konto ma zostać usunięte.

 18. Ze względu na bezpieczeństwo innych użytkowników oraz inne przepisy prawa nie wszystkie dane użytkownika są usuwane w momencie usunięcia jego konta. W szczególności w momencie w którym Twoje konto zostanie usunięte, mamy prawo do przechowywania danych dotyczących:

  1. w przypadku gdy dokonywałeś transakcji finansowych, wszelkich informacji dotyczących dokonanych wpłat, wypłat, płatności i zakupów w Systemie,

  2. id oraz nazwy użytkownika, który został usunięty,

  3. informacji statystycznych dotyczących użytkownika, w tym wszystkich danych dotyczących wszystkich sesji i zapytań http/https oraz odpowiednich odpowiedzi http/https usuniętego użytkownika, takich jak historyczne dane o przeglądarkach z których użytkownik korzystał z Systemu i ich parametrach, danych jakie nasze serwery wysyłały do użytkownika oraz innych danych statystycznych, które nie pozwalają na identyfikację danych osobowych usuniętego użytkownika,

  z zastrzeżeniem, że wszystkie inne dane zostaną trwale skasowane i będzie to proces nieodwracalny.
C. Profil użytkownika
 1. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, użytkownik powinien:

  1. wypełnić swój profil prywatny (zwany dalej profilem użytkownika lub profilem) o dodatkowe pola takie jak edukacja, doświadczenie, osiągnięcia, umiejętności, czy opis, co pozwoli PERK na lepsze świadczenie usług,

  2. upewnić się, iż dane zawarte w profilu są prawidłowe,

  3. dokonać konfiguracji ustawień prywatności swojego konta, w szczególności decydując czy profil ma być publiczny, to jest indeksowalny przez wyszukiwarki internetowe i pozwalający niezarejestrowanym użytkownikom na jego przeglądanie.

 2. Użytkowniki zapewnia, że:

  1. imię i nazwisko podane w jego profilu są prawdziwym, zgodnym z rzeczywistością imieniem i nazwiskiem użytkownika

  2. dane podane w profilu użytkownika, dotyczące edukacji, doświadczenia, osiągnięć, czy umiejętności nie wprowadzają w błąd innych użytkowników i są aktualne.

 3. Zdjęcie użytkownika musi prezentować jego głowę i nie może prezentować:

  1. zwierząt,

  2. fikcyjnych postaci,

  3. tekstu,

  4. pojedynczego koloru lub palety kolorów, która nie przedstawia postaci ludzkiej.

 4. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę, aby dane podane w profilu prywatnym, nie zależnie od ustaleń dotyczących prywatności profilu, były dostępne dla innych, zarejestrowanych użytkowników w wewnętrznej wyszukiwarce Perkmylife oraz w wyszukiwarce kandydatów, do której dostęp mogą mieć firmy rekrutujące pracowników, praktykantów lub stażystów.

 5. Zabronione jest takie działanie użytkownika, które polega na:

  1. wysyłaniu sztucznych zaproszeń do kontaktów, to jest takich gdzie druga osoba nie zna osoby zapraszającej do kontaktów;

  2. wysyłaniu spamu do innych użytkowników w wiadomościach prywatnych;

  3. kopiowaniu w jakikolwiek sposób danych z profili innych użytkowników.
D. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883 z późn. zm. ) jest PERK sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Żurawiej 43/214, 00-680 Warszawa, Polska (PERK)

 2. Administrator danych jest uprawiony do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883 z późn. zm. ). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, ich uzupełnienia, moderowania, zmieniania lub skasowania.

 3. Administrator danych zapewni użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania. Administrator danych zapewni także, że podmiot, któremu Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych będzie robił to zgodnie z przepisami ustawy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883 z późn. zm. ) oraz pozostałymi przepisami prawa w szczególności spełni wszelkie procedury bezpieczeństwa. Użytkownik w takim wypadku będzie miał prawo wglądu w te dane, ich moderowania, zmieniania lub skasowania.

 4. Administrator bazy danych zobowiązuje się do poszanowania ochrony danych osobowych użytkowników, które ujawnili oni podczas rejestracji lub w trakcie użytkowania Systemu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

 5. Administrator bazy danych będzie przestrzegał przede wszystkim postanowień ustawy Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883 z późn. zm. ), a w zakresie, w jakim ujawnione dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną także ustawy Rzeczypospolitej Polskiej o świadczeniu usług drogą elektroniczną w części, która dotyczy przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204c z późn. zm.).

 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika może być w każdej chwili cofnięta przez tego użytkownika.

 7. Każdy użytkownik może wyrejestrować konto z Systemu i Perkmylife co wiąże się również z wyrejestrowaniem z danych Administratora wszelkich danych osobowych użytkownika ujawnionych przez niego podczas Rejestracji oraz w tracie użytkowania PERKnotes i Perkmylife, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich ujawnionych danych osobowych ich poprawiania, uzupełnienia, modyfikowania lub usunięcia.

 9. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość ujawnionych danych osobowych użytkownika na jego koncie, a znajdujących się w bazie Administratora bazy danych jest wyłącznie użytkownik.

 10. Wszystkie dane osobowe użytkownika muszą być prawdziwe, a Administrator bazy danych zastrzega sobie prawo weryfikacji czy ujawnione przez użytkownika dane osobowe przy rejestracji oraz w trakcie użytkowania PERKnotes są zgodne z prawdą.

 11. Administrator bazy danych będzie przetwarzał dane osobowe ujawnione przez użytkownika w celu zapewnienia funkcjonalności i dostępu do usług związanych z funkcjonowaniem Systemu.
E. Pliki w Systemie
 1. Przez Plik elektroniczny, rozumie się wszelkie informacje zapisane w formie elektronicznej, pozwalającej na ich wgranie do Systemu, które mogą przyjmować formę:

  1. materiałów edukacyjnych i naukowych;

  2. książki lub podręcznika w formie elektronicznej;

  3. e-booka;

  4. notatki lub notatek;

  5. skryptów;

  6. prezentacji;

  7. szablonów dokumentów;

  8. kursu online;

  9. zdjęcia, w dowolnym formacie graficznym;

  10. nagrania audio-video, nagrania audio, nagrania video;

  11. innych materiałów edukacyjnych, naukowych lub popularno-naukowych, będących przedmiotem ochrony Praw Autorskich,

  12. inną, dowolną i akceptowalną technicznie przez PERK formę lub format plików elektronicznych, będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej lub ochrony praw autorskich i pokrewnych.

 2. Użytkownik wgrywając pliki elektroniczne do Systemu oświadcza, że posiada do nich niezbędne prawa lub licencje, a Użytkownik udostępniający publicznie pliki elektroniczne w Systemie oświadcza, że posiada do nich niezbędne prawa lub licencje uprawniające go do ich udostępniania osobom trzecim.

 3. Przez Prawa Autorskie rozumie się wszelkie prawa, tytuły i udziały związane z Plikiem, w tym wszelkie prawa autorskie, do znaków handlowych, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, autorskie prawa osobiste i inne prawa własności intelektualnej.

 4. Użytkownik PERKnotes, w tym w szczególności Twórca treści, zobowiązuje się do nie udostępniania plików, które naruszają Prawa Autorskie jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

 5. PERK w przypadku otrzymania powiadomienia od posiadacza Praw Autorskich, o naruszeniu tych praw przez jakiekolwiek treści zamieszczone w Systemie, zastrzega sobie możliwość usunięcia Plików lub zablokowania dostępu do konta Użytkownika lub do usunięcia konta Użytkownika wyłącznie według swojego uznania bez wcześniejszego powiadomienia osoby publikującej takie treści.

 6. PERK będzie usuwał wszystkie konta użytkowników, co do których zachodzi podejrzenie, iż wielokrotnie łamią Prawa Autorskie osób trzecich.

 7. Zabronione jest wgrywanie do Systemu plików, które zawierają wirusy, lub inne skrypty mogące wyrządzić szkodę innym użytkownikom lub ingerować w działanie systemu informatycznego Perkmylife.

 8. PERK nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników pobierających pliki, ani jakiejkolwiek innej strony z tytułu wszelkich szkód majątkowych, wyjątkowych, ubocznych, pośrednich, następczych lub sankcyjnych, włączając w to szkody:

  1. powstałe na skutek utraty użyteczności, danych lub zysków, bez względu na to, czy można było to przewidzieć

  2. oparte na wszelkich teoriach odpowiedzialności, włączając w to naruszanie postanowień regulaminu, zaniedbanie lub inne czyny niedozwolone

  3. wynikające z innych roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykorzystywaniem lub udostępnianiem Plików.

 9. PERK nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia Praw Autorskich i nigdy nie występuje w roli strony takiego postępowania. Wszelkie spory dotyczące Praw Autorskich, ich naruszania czy nadużywania rozstrzygane są między Twórcą treści a Użytkownikami lub osobami trzecimi.

 10. Udostępniając za opłatą pliki elektroniczne w Systemie, użytkownik akceptuje jednocześnie Regulamin Twórcy treści PERKnotes i zwany jest dalej Twórcą treści.

F. Zakup treści w systemie PERKnotes
 1. PERKnotes umożliwia Twórcom treści odpłatne oferowanie ich plików elektronicznych na platformie Perkmylife, w sposób pozwalający innym użytkownikom na zakup licencji do tych plików oraz dokonywanie płatności za te pliki przy użyciu PayPERK.

 2. O ile nie zastrzeżono inaczej w momencie sprzedaży/zakupu pliku poprzez podanie danych Sprzedawcy będącego Partnerem PERK, we wszystkich transakcjach zakupu plików, Sprzedawcą lub Usługodawcą jest PERK.

 3. Dokonując płatności za pliki elektroniczne w Systemie lub dokonując płatności za usługi PERKprints w Systemie, wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadczasz, że rezygnujesz z prawa odstąpienia od umowy. Oznacza to, że nie masz możliwości zwrotu zakupionego pliku elektronicznego.

 4. O ile nie zastrzeżono inaczej w momencie zakupu, kupując dowolny plik elektroniczny dostępny w Systemie, nabywasz niewyłączną, ogólnoświatową, bezterminową, niepodlegającą sublicencjonowaniu i nieprzekazywalną licencję do pliku. Licencja ta może mieć zgodnie z wyborem Twórcy treści charakter odpłatny bądź nieodpłatny. Pobranie Pliku i nabycie licencji o której mowa uprawnia Cię do:

  1. używania,

  2. powielania wyłącznie na własny użytek,

  3. zmiany lub przetwarzania wyłącznie na własny użytek, w tym drukowania i zmieniania formatu pliku elektronicznego

  Udzielona licencja nie narusza ani nie ogranicza Twojego prawa do cytowania publikacji naukowych w zakresie własnych publikacji o charakterze naukowym bądź edukacyjnym – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i przy poszanowaniu Praw Autorskich autorów.

 5. PERK dokłada wszelkich możliwych starań, aby chronić prawa Twórców treści PERKnotes, w szczególności pobierając pliki z Systemu dla większości formatów zabezpieczamy pobierany przez Ciebie plik w sposób pozwalający nam w przyszłości na zidentyfikowanie użytkownika który jest posiadaczem licencji do pliku (przypisanie licencji do pliku). Oznacza to, że w przypadku złamania przez danego użytkownika zasad licencji możemy zidentyfikować tego użytkownika na podstawie pliku w stosunku do którego złamał on zasady licencji.

G. Usługi PERKprints (web2print i print2web)
 1. W ramach PERKnotes, użytkownik ma możliwość składania zamówień druku, ksero i skanowania materiałów papierowych i plików elektronicznych (dalej usługi PERKprints), a PERK będzie te zamówienia przyjmował i realizował za pośrednictwem Partnerów PERKprints.

 2. O ile nie zastrzeżono inaczej w momencie składania zamówienia, poprzez podanie danych Sprzedawcy będącego Partnerem PERK, we wszystkich transakcjach dotyczących usług PERKprints, Sprzedawcą lub Usługodawcą jest PERK.

 3. Usługi PERKprints są świadczone każdorazowo zgodnie z zamówieniem użytkownika oraz zgodnie z opisem usługi, jej wyceną oraz warunkami odbioru, przedstawionymi każdorazowo w momencie składania zamówienia.
H. Płatności w systemie PayPERK
 1. Przy rejestracji w Systemie każdy użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego, przypisanego do profilu wirtualnego konta PayPERK.

 2. Płatności w Systemie mogą być dokonywane za pomocą PayPERK. Użytkownik może przelać na PayPERK środki pieniężne służące do zakupu plików elektronicznych lub płatnych usług.

 3. Użytkownik może doładować PayPERK między innymi za pomocą:

  1. przelewu bankowego;

  2. przelewu internetowego;

  3. karty kredytowej.
I. Komentarze i oceny w Systemie
 1. Każdy użytkownik jest uprawniony do umieszczania w Systemie, bezpłatnie, własnych komentarzy i ocen w rozsądnych odstępach czasu.

 2. Komentarze i oceny są umieszczane w Systemie w miejscu wskazanym przez PERK, tam gdzie jest to technicznie możliwe, w szczególności pod Plikami elektronicznymi i innymi produktami, autorami, usługodawcami i usługami umieszczonymi w Systemie.

 3. Zabrania się umieszczania komentarzy, które:

  1. są sprzeczne z zasadami prawa i dobrym wychowaniem,

  2. mają zabarwienie pornograficzne,

  3. mają charakter rasistowski lub dyskryminujący,

  4. rozpowszechniają treści rażąco naruszające normy społeczne oraz treści rażąco drastyczne,

  5. nawołują do nienawiści,

  6. naruszają zasady współżycia społecznego,

  7. godzą w czyjeś przekonania, wartości lub modele zachowań,

  8. umieszczający komentarz użytkownik nie ma praw do ich publikacji lub rozpowszechniania,

  9. naruszają prawa osób trzecich lub ich dobra osobiste,

  10. są obsceniczne,

  11. są reklamami.

 4. PERK ma prawo usuwania komentarzy sprzecznych z Regulaminem lub przepisami prawa. Ma także prawo do usuwania komentarzy zbędnych i uciążliwych ze względu na przedmiot dyskusji tzn. komentarzy niewnoszących nic do tematu (spam).

 5. PERK ma prawo do usuwania sztucznych kont użytkowników, które wykorzystywane są wyłącznie do zamieszczania sztucznych komentarzy, to jest promujących lub szkalujących usługi, produkty, innych użytkowników lub usługodawców lub służą do zawyżania lub zaniżania ocen w Systemie.

 6. PERK może w uzasadnionych przypadkach zarządzać możliwością umieszczania komentarzy przez użytkowników. W szczególności może zawiesić możliwość umieszczania komentarzy przez użytkowników, którzy łamią postanowienia niniejszego Regulaminu przez umieszczanie komentarzy, które są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
J. Grupy dyskusyjne i wiadomości prywatne
 1. Grupy dyskusyjne (zwane dalej także grupa, grupy lub board) służą wymianie informacji, dyskusji i wymianie poglądów pomiędzy użytkownikami. Używając grup dyskusyjnych, użytkownicy mogą świadczyć wzajemną pomoc merytoryczną, prowadzić debatę oraz dokonywać innych czynności związanych ściśle z charakterem narzędzia jakim jest grupa dyskusyjna pod warunkiem że są one zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem.

 2. Korzystanie z grup jest całkowicie darmowe i każdy użytkownik może założyć jedną lub wiele grup, a użytkownik zakładający grupę zwany jest Założycielem grupy.

 3. Zakładając grupę definiuje się jej parametry, takie jak nazwa, logo, prywatność lub publiczność, opcje dołączania do grupy oraz inne dostępne w danym momencie parametry. Założyciel grupy może również zapraszać pierwszych członków grupy.

 4. Przez Post rozumie się wpis w postaci ciągu znaków lub cyfr umieszczony na grupie przez użytkownika, będącego członkiem danej grupy.

 5. Prawo do umieszczania postów na grupie mają tylko użytkownicy, będący członkami danej grupy.

 6. Posty zamieszczone przez użytkowników na grupach mają jedynie charakter niewiążących opinii. PERK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z zamieszczonymi na grupa postami w szczególności poradami, zaleceniami lub rozwiązaniami podsyłanymi przez użytkowników. Porady takie mają charakter pomocniczy i nie powinny być przez żadnego użytkownika oraz osoby przeglądające traktowane wiążąco.

 7. PERK będzie starał się zapewnić użytkownikom techniczną możliwość edycji postów użytkownikom, nie stanowi to jednak żadnego zobowiązania z naszej strony, ani żadnej gwarancji, a w szczególnych przypadkach nie będzie to możliwe.

 8. PERK nie ponosi odpowiedzialności za treści postów umieszczane przez innych użytkowników oraz za udzielane przez nich rady lub przyjęte rozwiązania kwestii spornych i merytorycznych.

 9. Do grup dyskusyjnych stosuje się wszystkie opisane w niniejszym Regulaminie zasady oraz prawa i obowiązki Użytkownika oraz PERK, dotyczące komentarzy i ocen w Systemie, z zastrzeżeniem, iż komentarz, jest rozumiany również jako post na grupie dyskusyjnej.

 10. Zabronione jest wysyłanie spamu w wiadomościach prywatnych do innych użytkowników, którzy nie są znajomymi użytkownika wysyłającego wiadomość, w tym zabronione jest wysyłanie wiadomości o charakterze reklamowym, promocyjnym lub rekrutacyjnym.
K. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest PERK, o ile nie zastrzeżono w Regulaminie inaczej.

 2. PERK świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

  1. wgrywaniu, przechowywaniu, konwertowaniu, udostępnianiu, wyszukiwaniu i pobieraniu plików elektronicznych,

  2. możliwości zamawiania wydruków i skanów plików elektronicznych i ich konwersji pomiędzy różnymi formatami

  3. zamieszczaniu ocen treści elektronicznych i ich komentowaniu

  4. udostępnieniu użytkownikowi Indywidualnego Konta Użytkownika PayPERK umożliwiajacego dokonywanie płatności na platformie Perkmylife i w Systemie PERKnotes

  5. stworzeniu indywidualnego profilu użytkownia w formie résumé, wymienianiu wiadomości prywatnych pomiędzy użytkownikami Perkmylife, zawieraniu znajomości z innymi użytkownikami, przeglądaniu aktywności innych użytkowników

  6. tworzeniu publicznych i prywatnych grup dyskusyjnych, dołączaniu do grup, przeglądaniu treści zamieszczanych na grupach, zamieszczaniu postów na tych grupach i otrzymywaniu powiadomień z tych grup

  7. możliwości zamieszczania reklam na Platformie, w sieci PERKads.

 3. Do świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie użytkownikowi, na rzecz którego usługa ta ma być świadczona potrzebny jest:

  1. komputer,

  2. łącze internetowe,

  3. oraz posiadanie przez użytkownika poczty e-mail z przypisanym do tej poczty adresem pocztowym e-mail,

  4. posiadanie jednej z trzech najbardziej popularnych przeglądarek na rynku,

  5. Opcjonalnie posiadanie zainstalowanych wtyczek: java i flash player oraz włączone cookies (ciasteczka).

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w których kupujący to konsument mają zastosowanie przepisy ustawy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz pozostałe przepisy prawa obowiązującego dotyczące sprzedaży konsumenckiej włącznie z przepisami kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
L. Odpowiedzialność PERK
 1. PERK w zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo:

  1. nie ponosi odpowiedzialności za czasowy lub trwały brak funkcjonalności Systemu lub jego elementów spowodowany czynnikami niezależnymi od PERK.

  2. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez użytkowników korzyści wynikających z braku czasowej funkcjonalności Systemu (przerwy), które są spowodowane czynnikami niezależnymi od PERK. PERK nie ponosi także odpowiedzialności, jeżeli przerwa wynikła z konserwacji sprzętu lub oprogramowania oraz ulepszenia funkcjonalności Systemu. W takich przypadkach o planowanej przerwie PERK poinformuje użytkowników w formie notatki w Systemie lub drogą mailową na ujawnione przez użytkowników adresy poczty elektronicznej, w terminie 7 dni przed planowaną przerwą,

  3. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wejścia w posiadanie przez osobę trzecią loginu i hasła dostępowego użytkownika w Systemie, jeżeli wina takiego wejścia w posiadanie nie leży po stronie PERK, a leży po stronie użytkownika (np. udostępnił on dane do logowania osobie trzeciej) oraz jeżeli jest ona spowodowana czynnikami zewnętrznymi, na które PERK nie ma wpływu (np. kradzież),

  4. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników spowodowanych korzystaniem z Systemu w sposób niezgodny z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, oraz z tytułu podania nieprawdziwych danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego oraz braku aktualizacji danych osobowych, jeżeli uległy one zmianie,

  5. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

  6. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z działania i samo działanie PERK podjęte w stosunku do użytkownika w ramach przepisów prawa, gdy działanie to zostało podjęte przez PERK w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa bądź postanowień niniejszego Regulaminu,

  7. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które poniosły osoby trzecie w związku z opublikowanym przez użytkownika komentarzem lub komentarzami. Osobą odpowiedzialną w takim wypadku jest zawsze użytkownik, który umieścił takowy komentarz,

  8. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z korzystania przez użytkowników z Systemu, jeżeli szkoda taka wynikła z działania, które nie stanowi zwykłego, normalnego użytkowania Systemu,

  9. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników na podstawie treści zamieszczanych jako zasoby w Systemie. PERK stosuje wszelkie dobre praktyki oraz dokłada wszelkiej staranności przy selekcji treści Systemowych,

  10. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w Systemie. Osobami odpowiedzialnymi w takim wypadku są zawsze użytkownicy, którzy umieścili treść o takim charakterze,

  11. nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie świadczące usługi za pośrednictwem Systemu, które świadczą usługi we własnym imieniu i na własny rachunek zgodnie z porozumieniem zawartym z PERK. Wszelkie wynikłe stąd spory, reklamacje, uwagi oraz inne problemy związane ze świadczeniem takiej usługi przez tę osobę trzecią powinny być kierowane do danej osoby trzeciej, o której jest mowa w niniejszym podpunkcie, jeżeli zostaną one przekazane PERK a dotyczą działalności tych podmiotów, PERK przekaże je tym osobom trzecim,

  12. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez użytkownika nieprawdziwych danych.

 2. Treści wchodzące w skład Systemu są zbierane i sprawdzane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością. PERK nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi, za wyjątkiem odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność ofert usługowych.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa w zakresie, jakim dopuszczają to przepisy obowiązującego prawa.

 4. Wyłącznym źródłem jakichkolwiek zobowiązań są przepisy prawa i niniejszy Regulamin.
M. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne normy i przepisy prawa polskiego o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

 2. PERK ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie zgodnym z przepisami prawa. Zmiana niniejszego Regulaminu będzie ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem i udostępniona w Systemie poprzez wysłanie odpowiedniej informacji w wiadomości na konta użytkowników lub na adres poczty email użytkownika podany podczas rejestracji.

 3. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami Regulaminu ogłoszonymi przez PERK jest uprawniony do wyrejestrowania konta z Perkmylife. Nie wyrejestrowanie konta z Perkmylife przez użytkownika w terminie 14 dni od daty wprowadzenia i ogłoszenia zmian w Regulaminie przez PERK będzie skutkowało domniemaniem, że użytkownik zaakceptował nowe, zmienione brzmienie niniejszego Regulaminu.

 4. PERK zastrzega sobie dodatkowo prawo do:

  1. zmiany szaty graficznej Systemu oraz jego wyglądu wizualnego;

  2. zmiany funkcjonalności Systemu w zakresie, w jakim zmiana ta nie narusza praw użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności poprzez usunięcie istniejących funkcjonalności lub istotne zmodyfikowanie istniejących funkcjonalności oraz dodanie nowych funkcjonalności;

  3. prawa wprowadzania zmian w treściach Systemowych, w zakresie, w jakim zmiana ta nie narusza praw użytkowników oraz osób trzecich.

 5. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania, naruszania lub obchodzenia jego postanowień jak również czerpanie z takiego działania korzyści.

 6. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego Regulaminu przez użytkowników, które znajdują się w posiadaniu innego użytkownika prosimy kierować do PERK na adres jego elektronicznej skrzynki pocztowej: support.pl@perkmylife.com.

 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Systemu, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych oraz reklamacje dotyczące innych spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu należy kierować

  1. na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: support.pl@perkmylife.com

  2. lub w formie pisemnej na adres siedziby PERK pod adresem:
   PERK sp. z o.o., Żurawia 43/214, 00-680 Warszawa, Polska.

 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia PERK poprzez odpowiedź na skrzynkę pocztową email użytkownika.

 9. Niniejszy Regulamin, oraz żadne jego postanowienie nie może być interpretowane w sposób, który ogranicza lub w sposób niedopuszczalny modyfikuje prawa przysługujące konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 10. Ewentualne spory nierozwiązane w drodze reklamacji lub polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo, rzeczowo i funkcjonalnie zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.