Regulamin reklamodawcy w systemie PERKnotes
Niniejszy Regulamin reklamodawcy sieci PERKads jest rozszerzeniem Regulaminu Systemu PERKnotes i Warunków użytkowania Perkmylife. Każdy użytkownik korzystający z Systemu PERKnotes platformy perkmylife.com, równolegle akceptuje również postanowienia niniejszego Regulaminu. Definicje, pojęcia i odniesienia zawarte w niniejszym Regulaminie, a nie wytłumaczone, odnoszą się do Regulaminu Systemu PERKnotes i Warunków użytkowania Perkmylife.
 1. Postanowienia ogólne
 2. Prawa i obowiązki Reklamodawcy oraz PERK
 3. Reklamy
 4. Płatności i rozliczenia
 5. Odpowiedzialność Reklamodawcy i PERK
 6. Postanowienia końcowe

A. Postanowienia ogólne
 1. Reklamodawcą w rozumieniu ninejszego regulaminu jest użytkownik korzystający z sieci reklam PERKads systemu PERKnotes, dostępnej pod adresem perkmylife.com, zamieszczający reklamy i dokonujący płatności za reklamy w systemie PERKads, który akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Każdy użytkownik platformy perkmylife.com jest Reklamodawcą, jeśli korzysta z sieci reklam PERKads. Jednocześnie korzystanie z sieci reklamy PERKads wymaga bycia użytkownikiem perkmylife.com.
B. Prawa i obowiązki Reklamodawcy oraz PERK
 1. Reklamodawca może publikować reklamy w imieniu własnym, lub w imieniu innego podmiotu.

 2. Zabronione jest publikowanie reklam w imieniu dowolnego podmiotu trzeciego, jeśli publikowanie reklam następuje wbrew wiedzy oraz zgody tego podmiotu. PERK domniemuje, że Reklamodawca posiada zgodę podmiotu w imieniu którego działa oraz w imieniu którego publikuje reklamy.

 3. PERK zastrzega sobie również prawo do zakończenia świadczenia wszelkich usług na podstawie niniejszego Regulaminu, dla dowolnego Reklamodawcy lub dla wszystkich Reklamodawców łącznie.

 4. PERK jest uprawniony do weryfikacji danych w profilu prywatnym perkmylife.com Reklamodawcy oraz do weryfikacji danych i zgody na publikację reklam podmiotu trzeciego, w imieniu którego Reklamodawca zamieszcza reklamy i uzależnić dalsze korzystanie przez Reklamodawcę z sieci reklam PERKads od uzupełnienia wybranych przez PERK danych lub przedstawienia odpowiednich zgód.

 5. PERK może w każdej chwili, według własnego uznania, pozbawić dowolnego użytkownika możliwości publikowania reklam, a tym samym pozbawić statusu Reklamodawcy ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, jeśli stwierdzi naruszenie prawa lub dobrych obyczajów przez Reklamodawcę, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek działanie, które w opinii PERK może zostać uznane za niewłaściwe, ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla użytkowników Systemu.

C. Reklamy
 1. Reklamy w sieci PERKads można zamieszczać tylko w formatach obsługiwanych przez PERK.

 2. W celu zamieszczenia reklamy w sieci PERKads, Reklamodawca samodzielnie przygotowuje treść reklamy, zwanej dalej Kreacją, dopasowanej do obsługiwanych przez PERK formatów reklamy. Następnie Reklamodawca testuje Kreację, przy użyciu narzędzi podglądu Kreacji i ostatecznie dokonuje akceptacji Kreacji i wyraża zgodę na wykorzystanie przez PERK tejże Kreacji dla celów realizacji Kampanii stworzonych przez Reklamodawcę.

 3. Zatwierdzając Kreację Reklamodawca oświadcza, iż nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani praw osób trzecich. Ponadto Reklamodawca składa oświadczenie, że projekt Kreacji jest zgodny z zasadami współżycia społecznego. PERK zastrzega sobie prawo odrzucenia projektu Kreacji bez podania przyczyn.

 4. Po zatwierdzeniu Kreacji, Reklamodawca definiuje kampanię poprzez ustalenie jej parametrów, które pozwalają na:

  1. wybór Kreacji wchodzącej lub wchodzących w kampanię

  2. ustalanie docelowej grupy odbiorców Kreacji,

  3. ustalenie daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii

  4. ustalenie maksymalnej stawki za dane działanie, które ma być podstawą do rozliczania kampanii

  5. ustalenie dziennego limitu opłat za działanie związane z daną kampanią.

 5. Zatwierdzenie kampanii przez Reklamodawcę, jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Reklamodawcę na realizację danej kampanii.

 6. Po zatwierdzeniu kampanii przez Reklamodawcę, PERK zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści Kreacji użytych w danej kampanii. W przypadku weryfikacji, PERK według własnego uznania decyduje o akceptacji lub odrzuceniu danej kampanii. PERK nie weryfikuje innych, niż Kreacja, parametrów kampanii.

 7. PERK ma również prawo w dowolnym momencie wstrzymać realizację kampanii, jeśli uzna, że Kreacja używana w danej kampanii jest niezgodna ze standardami PERK i zarządać od Reklamodawcy wymiany lub poprawy Kreacji.

 8. Metody rozliczeń w danej kampanii, mogą przybierać formy między innymi:

  1. CPA - cost per action - opłata za interakcję, w tym w szczególności za dodanie Kreacji do Pliku elektronicznego;

  2. CPC - cost per click - opłata za każde kliknięcie użytkownika w Kreację czy w hasło;

  3. CPM - cost per mille/impression - opłata za pokazanie Kreacji określonej liczbie użytkowników, poza dodaniem Kreacji do Pliku elektronicznego (CPA);

  4. CPV - cost per visitor - opłata za przeniesienie grupy użytkowników na stronę internetową Reklamodawcy.

 9. Jednakże PERK zastrzega sobie prawo do rozliczania kampanii (w tym do ustalania minimalnych cen za wyświetlanie Kreacji), za pomocą metod opartych na własnych algorytmach. Wówczas aby przyjąć do realizacji daną kampanię niezbędne jest ustalenie przez Reklamodawcę maksymalnej ceny za działanie, nie niższej, niż ta minimalna cena za wyświetlanie Kreacji.

 10. PERK może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia Reklamodawcy zmienić:

  1. algorytm ustalania cen i algorytm ustalania minimalnych cen realizacji kampanii, o ile ceny te są nie wyższe, niż maksymalna podana przez Reklamodawcę cena za działanie;

  2. algorytm ustalania docelowej grupy odbiorców, o ile zmiana ta nie dotyczy już aktywnych kampanii;

  3. możliwe do ustalenia parametry dopasowywania i wyświetlania Kreacji docelowej grupie odbiorców, o ile zmiana ta nie dotyczy już aktywnych kampanii;

  4. możliwe do wyboru formaty reklamy, o ile zmiana ta nie dotyczy usunięcia formatu reklamy wykorzystywanego w aktywnej kampanii;

  5. zakres oferowanych działań promocyjnych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie

  Dokonując takich zmian lub planując dokonanie takich zmian, PERK ma prawo zakończyć realizację dowolnej kampani Reklamodawcy, w tym jednocześnie wszystkich kampanii Reklamodawcy.

 11. Zatwierdzenie Kreacji lub kampanii oznacza nieodwołalną, pełną zgodę Reklamodawcy na wykorzystywanie przez PERK na użytek własny oraz w celu prowadzenia działań statystycznych, wszelkich danych zapisanych na serwerze, w tym treści Kreacji i parametrów kampanii stworzonych przez Reklamodawcę. Próby usunięcia Kreacji lub Kampanii nie oznaczają cofnięcia zgody na wykorzystywanie w celach statystycznych, a jedynie powodują usunięcie danych z profilu Reklamodawcy.

D. Płatności i rozliczenia
 1. Publikacja reklam w systemie PERKnotes, przy wykorzystaniu sieci PERKads jest płatna. Wszystkie ceny podane w systemie są cenami brutto, o ile nie określono inaczej.

 2. Płatności za usługi wykonane na rzecz Reklamodawcy, dokonywane są za pomocą konta PayPERK użytkownika poprzez wpłacenie na nie środków lub poprzez podanie danych karty kredytowej użytkownika, o ile dowolna z tych form płatności jest w danym momencie dostępna.

 3. Środki wpłacone do systemu PayPERK przez Reklamodawcę nie podlegają zwrotowi.

 4. Zatwierdzenie kampanii przez Reklamodawcę, uprawomacnia PERK do pobierania opłat z konta PayPERK Reklamodawcy, za każde zrealizowane i zgodne z ustaleniami kampanii działania PERK, po stawce nie wyższej, niż maksymalna ustalona przez reklamodawcę stawka za działanie, przemnożona przez liczbę zrealizowanych przez PERK działań dla danej kampanii Reklamodawcy.

 5. PERK zobowiązuje się do udostępnienia w zakładce Reklamodawcy raportów dotyczących realizacji wszystkich kampanii Reklamodawcy, a w szczególności do prezentowania dla każdej kampanii, ilości zrealizowanych w danym dniu działań oraz średnią cenę zrealizowanych w danym dniu działań.

 6. Wszystkie kampanie Reklamodawcy będą wstrzymywane przez PERK w przypadku gdy Partner nie będzie posiadał odpowiednich środków do ich realizacji za pomocą karty kredytowej wprowadzonej do systemu czy poprzez system PayPERK. W momencie zasilenia konta o dodatkowe środki niezbędne do dalszej realizacji, kampania zostanie wznowiona przez PERK.

E. Odpowiedzialność Reklamodawcy i PERK
 1. Reklamodawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści reklamy, kreacje publikowane przez niego w systemie oraz za targetowanie tych treści do danych użytkowników systemu. Odpowiedzialność ta nie może być przez Reklamodawcę w żaden sposób ograniczona, ani przeniesiona na PERK. Wszelkie próby ograniczenia lub próby przeniesienia odpowiedzialności Reklamodawcy na PERK są nieważne.

 2. PERK nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za:

  1. szkody Reklamodawcy wynikające z niezrealizowania kampanii, ze wstrzymania realizacji oraz z nie przyjęcia do realizacji kampanii

  2. utracone korzyści Reklamodawcy

  3. tymczasowy brak działania systemu

  4. zaprzestanie działania systemu, o ile Reklamodawca nie posiadał nie wykorzystanych środków

  5. nie wykorzystanie wszystkich środków w ramach danej kampanii przez Reklamodawcę

  6. za poprawność danych, podanych przez użytkowników systemu do których targetowane są reklamy

  7. brak osiągnięcia założonych celów CTR, konwersji, liczby kliknięć w link, sprzedaży, i innych celów założonych lub oczekiwanych przez Reklamodawcę w związku z publikowaną kampanią.

  8. wpływ zmian, o których mowa w punkt 17, na prowadzoną lub planowaną działalność Reklamodawcy.

 3. Maksymalna odpowiedzialność finansowa PERK wobec Reklamodawcy jest równa sumie dokonanych wpłat środków pieniężnych do systemu PayPERK przez Reklamodawcę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, będących ostatecznie środkami nie wykorzystanymi na realizację kampanii z powodu nie zrealizowania przez PERK kampanii uprzednio zatwierdzonych przez Reklamodawcę i przyjętych do realizacji przez PERK.


F. Postanowienia końcowe
 1. Ewentualne spory nierozwiązane polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo, rzeczowo i funkcjonalnie dla siedziby PERK.

 2. PERK, według własnego wyłącznego uznania, ma prawo do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Reklamodawcy nie mają prawa przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a wszelkie podejmowane w tym celu próby są nieważne.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień okaże się niewykonalne lub nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 4. PERK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie Regulamin Systemu PERKnotes i Warunki użytkowania Perkmylife oraz inne normy prawa.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015.