Regulamin Twórcy treści platformy praw autorskich
Niniejszy Regulamin twórcy treści PERKnotes jest rozszerzeniem Regulaminu Systemu PERKnotes i Warunków użytkowania Perkmylife. Każdy użytkownik korzystający z Systemu PERKnotes platformy perkmylife.com, równolegle akceptuje również postanowienia niniejszego Regulaminu. Definicje, pojęcia i odniesienia użyte w niniejszym Regulaminie, a nie wytłumaczone, odnoszą się do Regulaminu Systemu PERKnotes i Warunków użytkowania Perkmylife.
 1. Postanowienia ogólne
 2. Prawa Autorskie
 3. Licencje, pobieranie
 4. Płatności i ceny
 5. Własność i zachowanie praw
 6. Obowiązki Twórcy treści dotyczące przejęcia odpowiedzialności
 7. Ograniczenie odpowiedzialności
 8. Postanowienia końcowe

A. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Platformy Praw Autorskich w tym prawa i obowiazki stron dotyczące udostępniania i pobierania plików elektronicznych.

 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez Twórcę treści rozumie się autora, współautora lub osobę posiadającą prawa do dystrybucji publikowanych treści, która zamieszcza, w imieniu własnym lub w imieniu innego podmiotu, w systemie PERKnotes płatne treści, do publikowania których (za opłatą) posiada niezbędne prawa autorskie lub licencje lub inne prawa pozwalające na odpłatne publikowanie tych treści w systemie PERKnotes (dalej zwanym Twórcą lub Twórcą treści).

 3. Twórcą treści w rozumieniu niniejszego regulaminu jest użytkownik platformy perkmylife.com, który publikuje płatne treści w systemie PERKnotes. Jednocześnie użytkownik rozumie i akceptuje fakt, iż publikując płatne treści w systemie PERKnotes, akceptuje w pełni postanowienia niniejszego Regulaminu. Wyraża on również zgodę, aby niniejszy Regulamin stosował się do każdych udostępnionych przez niego płatnych treści (zwanych też Płatnymi plikami elektronicznymi), w tym również tych udostępnionych przed datą wejścia w życie niniejszego regulaminu i jego zmian.

 4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez płatne treści (dalej zwane jako płatne treści lub paid content) rozumie się publikowane za opłatą przez dowolnego Twórcę pliki elektroniczne (zwane dalej Plikami elektronicznymi lub Plikami) w systemie PERKnotes

 5. Przez Plik elektroniczny, zgodnie z Regulaminem Systemu PERKnotes, rozumie się wszelkie treści elektroniczne, które mogą przyjmować formę:

  1. materiałów edukacyjnych i naukowych;

  2. książki lub podręcznika w formie elektronicznej;

  3. e-booka;

  4. notatki lub notatek;

  5. skryptów;

  6. prezentacji;

  7. szablonów dokumentów;

  8. kursu online;

  9. zdjęcia, w dowolnym formacie graficznym;

  10. nagrania audio-video, nagrania audio, nagrania video;

  11. innych materiałów edukacyjnych, naukowych lub popularno-naukowych, będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej lub ochrony praw autorskich i pokrewnych.

  12. inną, dowolną i akceptowalną technicznie przez PERK formę lub format plików elektronicznych, będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej lub ochrony praw autorskich i pokrewnych.

 6. Przez publikowanie płatnych treści, rozumie się wgranie przez Twórcę treści dowolnego Pliku elektronicznego lub zbioru Plików elektronicznych do Systemu PERKnotes w sposób oznaczający, iż jest to Plik dostępny publicznie, za opłatą. Tak oznaczony Plik umożliwia dowolnemu, nie mniej niż jednemu użytkownikowi systemu PERKnotes na zakup tego pliku.

 7. PERK domniemuje, że Twórca treści działa zgodnie z prawem, w szczególności posiada zgodę podmiotu w imieniu którego działa oraz w imieniu którego publikuje treści.

 8. Zabrania się odpłatnego publikowania treści, do których Twórca nie posiada Praw Autorskich pozwalających na odpłatne publikowanie ich w Systemie PERKnotes w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

 9. Zabronione jest publikowanie w Systemie Plików elektronicznych, które użytkownik sprzedaje bez wiedzy PERK lub z pominięciem Systemu PERKnotes i platformy perkmylife.com.
B. Prawa Autorskie
 1. Twórca treści publikując Plik oświadcza, iż jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów związanych z Plikiem, w tym wszelkich praw autorskich, znaków handlowych, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, autorskich praw osobistych i innych praw własności intelektualnej (zwanych dalej łącznie „Prawami Autorskimi"). W szczególności, jeśli Plik elektroniczny posiada wbudowane elementy takie jak:

  1. zdjęcia reprezentujące osoby,

  2. nagrania video lub głosowe osób,

  3. przekopiowane istotne fragmenty dzieła innego autora lub autorów, niezależnie od formy tych fragmentów, bez wprowadzania w tych kopiowanych fragmentach żadnych znamion własnej twórczości,

  Twórca treści publikując te Pliki oświadcza, iż: zdobył wszystkie niezbędne zgody tych osób lub autorów, lub oświadcza, że zawarł stosowne umowy z tymi osobami lub autorami, zgodne z niniejszym Regulaminem, lub że takie zgody lub umowy nie są wymagane.

 2. Użytkownik PERKnotes, w tym w szczególności Twórca treści, zobowiązuje się do nie udostępniania plików, które naruszają Prawa Autorskie jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. W szczególności, jeśli Twórca treści nie posiada choćby jednego z wymienionych uprzednio praw, nie może zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie publikować treści w Systemie PERKnotes, a publikowanie bez posiadania wymienionych praw odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

 3. PERK w przypadku otrzymania powiadomienia od posiadacza Praw Autorskich, o naruszeniu tych praw przez jakiekolwiek treści zamieszczone w Systemie, zastrzega sobie możliwość usunięcia Plików lub zablokowania dostępu do konta Twórcy treści lub do zamknięcia konta Twórcy treści wyłącznie według swojego uznania bez wcześniejszego powiadomienia osoby publikującej takie treści.

 4. PERK będzie usuwał wszystkie konta użytkowników, co do których zachodzi podejrzenie, iż wielokrotnie łamią Prawa Autorskie osób trzecich.
C. Licencje, pobieranie
 1. Twórca treści udzieli niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezterminowej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzekazywalnej licencji użytkownikom Systemu, którzy opłacili i pobrali Plik elektroniczny przez niego udostępniony. Licencja ta może mieć zgodnie z wyborem Twórcy treści charakter odpłatny bądź nieodpłatny. Pobranie Pliku i nabycie licencji o której mowa uprawnia użytkowników do:

  1. używania,

  2. powielania wyłącznie na własny użytek,

  3. zmiany lub przetwarzania wyłącznie na własny użytek

  4. oraz opcjonalnie zgodnie z wyborem dokonanym przez Twórcę treści, oraz o ile dokonanie takiego wyboru jest technicznie możliwe w PERKnotes, również na powielanie, publiczne pokazywanie, rozpowszechnianie (rozszerzona licencja).

  Udzielona licencja nie narusza ani nie ogranicza praw pobierającego bądź praw osób trzecich do cytowania publikacji naukowych w zakresie własnych publikacji o charakterze naukowym bądź edukacyjnym – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i przy poszanowaniu Praw Autorskich autorów.

 2. Każda tak udzielona licencja podlega opłacie przez użytkowników PERKnotes w kwocie ustalonej przez Twórcę treści, a Twórca treści uprawnia PERK do otrzymania prowizji z tytułu pobrania opłaty.

 3. PERK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Plików elektronicznych Twórców treści, zamieszczając ich fragmenty i pokazując te fragmenty w Internecie w celach marketingu i promocji Plików elektronicznych lub Twórcy treści lub Systemu, w którym to przypadku Twórca treści udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej, nie ograniczonej czasowo i wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, powielanie, publiczne pokazywanie, rozpowszechnianie, zmianę (na przykład w celu lepszego zaprezentowania Plików). PERK nie wypłaca Twórcy treści żadnej rekompensaty czy wynagrodzenia, jeżeli Plik jest wykorzystany w celach marketingu lub promocji Plików lub Systemu.
D. Płatności i ceny
 1. Jeśli w niniejszym regulaminie nie oznaczono inaczej, PERK nie ma żadnych zobowiązań płatniczych wobec Twórcy treści wykraczających poza standardową politykę cen i refundacji, która może ulegać aktualizacjom.

 2. Twórca treści jest uprawniony do ustalania dowolnych cen za pobranie udostępnionych Plików.

 3. System pobiera prowizję od każdego Płatnego Pliku pobranego przez użytkownika.

 4. Z z tytułu pobrań Plików przez użytkowników Systemu za pośrednictwem Systemu, Twórca treści zapłaci PERK wynagrodzenie w wysokości 33 % od ceny netto Pliku ustalonej uprzednio przez Twórcę.

E. Własność i zachowanie praw
 1. Twórca treści zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały związane z Plikami (za wyjątkiem licencji udzielonych użytkownikom i PERK na mocy tego Regulaminu), a niniejszy Regulamin nie przekazuje PERK żadnego innego tytułu prawnego do Plików ani udziału w nim. Twórca treści zachowuje również prawo do wykorzystania, powielania i pokazywania Plików w ramach prowadzonej działalności.

 2. O ile Twórca treści udzielając licencji wyraźnie nie zastrzeże inaczej, zarówno PERK jak i użytkownicy pobierający Plik, mają prawo, ale nie obowiązek określenia Twórcy treści jako źródła Plików w zwyczajowy sposób. Jeśli Twórca treści udzielił licencji również na powielanie, publiczne pokazywanie, rozpowszechnianie (licencja rozszerzona), Twórca treści zwolni PERK oraz użytkowników pobierających Plik z jakiegokolwiek obowiązku określenia Twórcy treści jako autora i źródła Plików, jeśli takie określenie nie jest zwyczajowo przyjęte, nie jest powszechną praktyką biznesową bądź nie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub nie jest możliwe z powodu ograniczeń merytorycznych lub operacyjnych, chyba że Twórca treści w treści licencji wyraźnie zastrzegł inaczej. Powyższe dotyczy również w szczególności zastosowań Plików online, na przykład na prywatnych lub komercyjnych stronach internetowych, gdy Plik będzie wykorzystany do celów reklamowych lub w powiązaniu z dobrami lub usługami przeznaczonymi do sprzedaży lub dystrybucji.

F. Obowiązki Twórcy treści dotyczące przejęcia odpowiedzialności
 1. Twórca treści uwalnia PERK, jego przedstawicieli, pracowników, partnerów od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat lub odszkodowań, kosztów adwokackich, bezpośrednio lub pośrednio związanych z udostępnionymi Plikami lub innymi treściami, korzystaniem przez Twórców treści z Systemu lub naruszeniem przez Twórcę treści niniejszych warunków lub Praw Autorskich osób trzecich.

G. Ograniczenie odpowiedzialności
 1. PERK nie ponosi odpowiedzialności wobec Twórców treści, pobierających ani jakiejkolwiek innej strony z tytułu wszelkich szkód majątkowych, wyjątkowych, ubocznych, pośrednich, następczych lub sankcyjnych, włączając w to szkody:

  1. powstałe na skutek utraty użyteczności, danych lub zysków, bez względu na to, czy można było to przewidzieć

  2. oparte na wszelkich teoriach odpowiedzialności, włączając w to naruszanie postanowień regulaminu, zaniedbanie lub inne czyny niedozwolone

  3. wynikające z innych roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykorzystywaniem lub udostępnianiem Plików.

 2. PERK nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia Praw Autorskich i nigdy nie występuje w roli strony takiego postępowania. Wszelkie spory dotyczące Praw Autorskich, ich naruszania czy nadużywania rozstrzygane są między Twórcą treści a Użytkownikami lub osobami trzecimi.

 3. System i Usługi udostępniane są w aktualnym stanie. W stopniu maksymalnie dopuszczalnym przepisami prawa, PERK wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Ograniczenia i wyłączenia w ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w stopniu maksymalnie dopuszczalnym przepisami prawa.

 4. PERK może zmienić niniejszy Regulamin, usunąć Pliki lub zawiesić konto Twórcy treści bez wcześniejszego powiadomienia.

 5. Wszelkie licencje na Pliki, które Twórca treści udzielił Użytkownikom lub PERK pozostają w mocy po usunięciu pliku lub konta. PERK nadal może wykorzystywać Pliki wyłącznie na wewnętrzne potrzeby archiwizacyjne oraz do celów statystycznych.

H. Postanowienia końcowe
 1. Ewentualne spory nierozwiązane polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo, rzeczowo i funkcjonalnie dla siedziby PERK.

 2. Twórca treści we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność odpowiada za wszelkie podatki i opłaty od wykorzystania, sprzedaży, wartości dodanej i inne nałożone w związku z udostępnianiem plików, udzielaniem licencji i innymi usługami świadczonymi za pomocą Systemu.

 3. PERK, według własnego wyłącznego uznania, ma prawo do przeniesienia wszelkich naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Twórcy treści nie mają prawa przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a wszelkie podejmowane w tym celu próby są nieważne.

 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień okaże się niewykonalne lub nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 5. PERK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie Regulamin Systemu PERKnotes i Warunki użytkowania Perkmylife oraz inne normy prawa.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015.