Egzamin na Doradcę Podatkowego

Jak zostać Doradcą Podatkowym? Wszystko o egzaminie na doradcę podatkowego, pytaniach, materiałach, wymaganiach, zdawalności i terminach. O licencji, zawodzie, obowiązkach, zarobkach i możliwościach pracy.

Viewed: 13169 times | Last modified on: 08.03.2016

Doradca Podatkowy: Egzamin


Egzamin na Doradcę Podatkowego cieszy się niezmiernie dużym zainteresowaniem (400-500 osób podchodzących rocznie), gdyż umożliwia on uzyskanie licencji niezbędnej do wykonywania, bardzo popularnego w ostatnim czasie, zawodu Doradcy Podatkowego. Zawodu, który oprócz prestiżu gwarantuje wysokie zarobki i szerokie możliwości rozwoju kariery.


Trzeba zaznaczyć, że 11 sierpnia 2014 roku weszła w życie częściowa deregulacja zawodu doradcy podatkowego. Skrócono m.in. okres praktyk z 2 lat do 6 miesięcy oraz pozwolono na wykonywanie niektórych dotychczas wymagających posiadania licencji obowiązków.


Zawód doradcy podatkowego pozostał jednak w dalszym ciągu profesją regulowaną, a proces uzyskania uprawnień nie zmienił się w sposób znaczący. Nadal najbardziej przystępną dla wszystkich opcją zdobycia licencji doradcy podatkowego jest zdanie państwowego egzaminu na Doradcę Podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych

Wymagania i formalności


Aby móc przystąpić do egzaminu na Doradcę Podatkowego, kandydat musi spełnić wszystkie poniższe warunki:


 • ma zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada wyższe wykształcenie.


Osoby podchodzące do egzaminu nie muszą posiadać wykształcenia prawniczego ani też związanego stricte z finansami czy podatkami. Wymagane jest ukończenie studiów na poziomie przynajmniej licencjackim z dowolnego kierunku.


Przystąpienie do egzaminu wiąże się z opłatą w wysokości 900 złotych. Jeżeli osoba uzyskała wynik negatywny w poprzedniej edycji egzaminu, koszt ponownego podejścia wynosi 600 zł. Kandydaci, którzy zdali część pisemną, za podejście do części ustnej muszą zapłacić 900 zł. Opłatę egzaminacyjną za część pisemną trzeba wnieść do 30 dni od ogłoszenia terminu egzaminów, a za część ustną do 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu, na konto Ministerstwa Finansów NBP O/O Warszawa nr 10101010100038252231000000.


Przykładowo informacja o egzaminach zaplanowanych na dni od 25 do 28 kwietnia 2016 r. została ogłoszona 9 grudnia 2015 r. i tym samym kandydaci mieli czas do 8 stycznia 2016 r. aby zgłosić się i opłacić podejście do egzaminu. To ważne, żeby pamiętać, że udział w egzaminie na Doradcę Podatkowego musi być planowany ze sporym wyprzedzeniem (nie tylko w kwestii przygotowań, ale również samego oficjalnego zgłoszenia).


Do zakwalifikowania się na egzamin na Doradcę Podatkowego wymagane jest także złożenie odpowiedniego wniosku o dopuszczenie do egzaminu oraz poniższych załączników:


 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków koniecznych do zakwalifikowania się do egzaminu;
 2. Odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej. W przypadku opłaty drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla.


Po zakwalifikowaniu się na daną część egzaminu kandydat zostaje poinformowany o dokładnym miejscu, terminie oraz indywidualnym numerze kandydata drogą elektroniczną.Terminy i liczba podejść do egzaminu


Część pisemna egzaminu na Doradcę Podatkowego przeprowadzana jest przynajmniej raz w roku, przeważnie na wiosnę. Część ustna natomiast odbywa się co najmniej raz na kwartał pod warunkiem, że dopuszczonych do udziału zostało 12 kandydatów.


Sprawdź teraz: Aktualne terminy egzaminu na Doradcę Podatkowego


Jeżeli chodzi o liczbę podejść do egzaminu, teoretycznie kandydat może zdawać część pisemną nieskończenie wiele razy. Do części ustnej można przystępować przez rok od zaliczenia poprzedniego etapu. Jeżeli przez ten czas nie uda nam się uzyskać z niej pozytywnego wyniku, trzeba będzie jeszcze raz przystąpić do części pisemnej. Należy też pamiętać, że egzaminy pisemne odbywają się tylko raz w roku a przystąpienie do nich wiąże się każdorazowo z koniecznością uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Decydując się na pisanie egzaminu warto być do niego dobrze przygotowanym.


Średnia zdawalność testu na Doradcę Podatkowego utrzymuje się na poziomie około 70%. Wynika to z faktu, iż treść pytań egzaminacyjnych oraz kazusów została opublikowana przez Ministerstwo Finansów i jest ogólnodostępna. (Do pobrania: Opracowanie kazusów - próbka).


Sukces zależy zatem głównie od odpowiedniego doboru materiałów, z których będziemy się przygotowywać oraz rozplanowania optymalnej strategii nauki.Zakres tematyczny


W świetle opinii wielu kandydatów, egzamin na Doradcę Podatkowego uchodzi za trudny. Wymagane zagadnienia są bardzo obszerne a akty prawne często ulegają nowelizacji i zmianom. Z tego też względu, zdanie testu wymaga od kandydata kilkumiesięcznych przygotowań (około 2-3 miesiące na część pisemną i około półtora miesiąca na część ustną).


Sam egzamin sprawdza wiedzę kandydatów z następujących dziedzin:


 1. źródła prawa i wykładnia prawa;
 2. analiza podatkowa;
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 4. materialne prawo podatkowe;
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 7. prawo dewizowe;
 8. prawo karne skarbowe;
 9. organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
 10. rachunkowość;
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.Forma, przebieg i wyniki egzaminu


Egzamin na Doradcę Podatkowego składa się w obecnej formie z części pisemnej (test i kazusy) i ustnej.


W skład egzaminu pisemnego wchodzą 2 moduły:


 • Test obejmujący 100 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru - część testowa trwa 100 minut;
 • Kazus prawny - na napisanie szczegółowego rozwiązania przeznaczone jest 180 minut


Pytania zamknięte losowane są z bazy Ministerstwa Finansów. Podobnie, pytanie praktyczne, które polega na napisaniu projektu wystąpienia w danej sprawie w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu, również wybierane jest w sposób losowy z ogólnodostępnej puli kazusów.


Sprawdź też: Wykaz pytań i zadań z egzaminu na Doradcę Podatkowego


Wszystkie pytania testowe oceniane są w następujący sposób:


 • odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;
 • odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;
 • brak odpowiedzi – zero punktów.


Do uzyskania pozytywnego wyniku z części pisemnej trzeba zdobyć przynajmniej 80% możliwych punktów z testu i 10 punktów z rozwiązania kazusa. Rozwiązując test nie warto "strzelać", gdyż przyznawane są punkty ujemne.


Osoby, które zdały część pisemną, muszą w ciągu roku przystąpić do części ustnej. W tej części egzaminu kandydat musi odpowiedzieć na zestaw wylosowanych pytań (składający się z 10 pytań). Za każdą odpowiedź można uzyskać od 0 do 6 punktów (punkty sumuje się za wszystkie odpowiedzi). Warunkiem zdania egzaminu w części ustnej jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów (Zobacz: Kurs on-line do części ustnej egzaminu na Doradcę Podatkowego).


Wyniki egzaminu na Doradcę Podatkowego pojawiają się maksymalnie do 14 dni od przystąpienia i podawane są przy wykorzystaniu indywidualnego numeru kandydata na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zdający mają prawo do wglądu do swoich prac. W przypadku wątpliwości co do słuszności oceny, kandydaci mają prawo do złożenia wniosku o ponowne sprawdzenie ich egzaminu.Przygotowanie do egzaminu


Sukces na egzaminie na Doradcę Podatkowego zależy w dużej mierze od stopnia opanowania podstaw rachunkowości. Bardzo ciężko jest bowiem sprawdzić, czy rozliczenie podatkowe zostało sporządzone poprawnie, nie umiejąc czytać ksiąg rachunkowych. Dlatego przy wyborze zajęć na studiach warto zrealizować przynajmniej jeden przedmiot omawiający tematykę rachunkowości. Jeżeli nie czujemy się pewnie poruszając się w tej tematyce, opłaca się skorzystać z kursu, który usystematyzuje i powtórzy wiedzę z zagadnień rachunkowych.


Na egzaminie przydatna jest także znajomość zagadnień związanych z finansami i bankowością. Kandydatom nie powinny być obce podstawowe produkty bankowe. Powinni oni także wykazać się wiedzą na temat tego, jak przedsiębiorstwa finansują swoją działalność.


Niezmiernie ważne jest także prawo. Trzeba znać akty prawne, na które się powołujemy rozwiązując zadania. W czasie studiów zalecane jest więc wybranie kilku przedmiotów stricte prawniczych, najlepiej dotyczących prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego oraz omawiających procedury sądowo-administracyjne.


Właściwe przygotowanie do testu, w ramach części pisemnej, warto rozpocząć od przerobienia wszystkich pytań, optymalnie korzystając z narzędzia on-line do interaktywnego testowania. Na początek zapoznaj się z treścią każdego zadania po kolei lub wg. rozdziałów – tak by zaznajomić się z materiałem oraz ocenić, które zagadnienia sprawiają nam największe kłopoty. Bardzo ważne jest, aby dla każdego pytania dokładnie zapoznać się z podstawą prawną przedstawioną pod treścią pytania - przyspieszy to zdecydowanie naukę do egzaminu i pozwoli zrozumieć szerszy kontekst pytania.


Skuteczność podczas testu osiągniesz, poprzez konsekwentny trening - przerabianie przykładowych testów, zawierających losowe pytania, do skutku - czyli do momentu, w którym odpowiemy na wszystkie pytania w zestawie prawidłowo.


Zaczynając naukę do części kazusowej egzaminu warto podzielić sobie materiał wg. typów pism procesowych. Przynajmniej w trakcie nauki do egzaminu – w fazie powtórki zalecamy przerabianie kazusów wybranych w sposób losowy, tak by nie przyzwyczaić się do ich kolejności i być w stanie wywołać z pamięci dowolne opracowanie kazusu (Pobierz: Fragment opracowanych kazusów z pisemnej części egzaminu na Doradcę Podatkowego).


Przeczytaj więcej: O przygotowaniu do części testowej oraz kazusowej egzaminu na doradcę podatkowegoWiedza zdobyta w trakcie nauki do części testowej egzaminu zdecydowanie przyda nam się w trakcie nauki do części ustnej.


Przygotowanie się do części ustnej egzaminu to przede wszystkim ogrom materiału, przez co wymagane jest od nas strategiczne zaplanowanie nauki, optymalnie korzystając z materiałów, które dedykowane są samodzielnej nauce niuansów prawnych. Zobacz jak wygląda fragment profesjonalnie przygotowanego opracowania pytań otwartych.Doradca Podatkowy: Zawód


Doradca Podatkowy jest ekspertem w zakresie prawa podatkowego. Wykorzystuje on znajomość przepisów prawa do optymalizacji finansów swoich klientów pod kątem podatkowym. Sporządza on także zeznania podatkowe i pomaga w walce sądowej z Urzędem Skarbowym.


Doradca Podatkowy musi się jednak liczyć z tym, że będzie wykonywać swoją pracę pod presją czasu. Jak również z tym, iż bardzo często będzie realizować kilka zadań na raz. Tym samym elastyczność, bardzo dobra organizacja pracy czy priorytetyzowanie to cechy, które przyszły doradca albo musi posiadać oraz bardzo szybko nabyć - np. podczas praktyk / stażu.


W Polsce dostęp do profesji Doradcy Podatkowego jest regulowany. Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego jest chronione ustawą i wymaga posiadania licencji. Zgodnie z prawem, czynności doradztwa podatkowego obejmują:


 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1


Tyle mówi ustawa. Zaś w praktyce - przekładając powyższe zadania na bardziej szczegółowe, praktyczne obowiązki doradców podatkowych należy wymienić:


 • analizę przepisów oraz ich aktualnej wykładni prezentowanej w orzecznictwie / interpretacjach indywidualnych, które wydawane są na bieżąco przez organy podatkowe
 • w ogólności, tworzenie optymalnych podatkowo rozwiązań bądź wydawanie opinii / porad w kwestiach podatkowych, co ważne, dostosowanych do potrzeb klientów
 • w szczególności zaś, udzielanie informacji nt. podatków lub przeprowadzanie audytów w czasie rozliczeń okresowych; analiza umów cywilnoprawnych pod kątem potencjalnych trudności podatkowych w przyszłych rozliczeniach
 • identyfikacja błędów w naliczaniu podatków oraz poszukiwanie możliwości optymalizacyjnych
 • nierzadko, świadczenie usług prawniczych w postaci reprezentowania klienta przed sądem (zarówno w sprawach cywilnych jak i przed sądem administracyjnym)


Czytaj artykuł: Doradca Podatkowy: mistrz prawa w służbie finansów


Ponadto, zawód Doradcy Podatkowego należy do grupy tak zwanych wolnych zawodów. Łączy się to z faktem, że Doradcy mogą zakładać własne kancelarie bądź też wchodzić w spółki z innymi. Obecnie na rynku istnieje wiele jednoosobowych kancelarii, najwięcej jednak Doradców Podatkowych zatrudnianych jest przez firmy konsultingowe, m.in. firmy z tak zwanej Wielkiej Czwórki (Deloitte, EY, KPMG i PWC).Ranking firm doradztwa podatkowego

Fragment listy najlepszych firm doradztwa podatkowego, przygotowanej przez DGP


Firmy te potrzebują wysoko wykwalifikowanych i obytych z prawem podatkowym pracowników do wyprowadzania strategii podatkowych oraz doradzania w sprawach podatkowych swoim klientom.


Licencja Doradcy Podatkowego jest też niewątpliwie atutem podczas procesu rekrutacyjnego na stanowisko głównego księgowego. Pracodawcy i rekruterzy z działów finansowych bardzo wysoko cenią sobie tą licencję wśród kandydatów.


Popyt na pracowników z licencją Doradcy Podatkowego i doświadczeniem w prawie podatkowym na rynku pracy utrzymuje się na wysokim poziomie i jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych latach ta tendencja się nie zmieni. Wynika to z faktu, że przepisy stają się coraz bardziej zawiłe a prawo zmienia się coraz częściej, co wprowadza chaos i jeszcze bardziej zmniejsza przejrzystość systemu podatkowego, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Z tego też względu, licencjonowani Doradcy Podatkowi nie muszą martwić się o brak zatrudnienia.


Osoby posiadające licencję Doradcy Podatkowego mają obowiązek zarejestrowania się jako członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Stowarzyszenie to pełni funkcję samorządu zawodowego. Zajmuje się prowadzeniem listy doradców podatkowych oraz dba o poprawne wykonywanie obowiązków zawodowych przez swoich członków.


Oprócz zadań administracyjnych, Izba zajmuje się dbaniem o wysoki poziom usług oferowanych przez doradców podatkowych. Innymi słowy, jest gwarantem bezpieczeństwa osób, które korzystają z pomocy doradców. Ze względu na stale zmieniające się przepisy prawa podatkowego, doradcy muszą ciągle aktualizować i poszerzać swoją wiedzę. Dlatego też, do kluczowych zadań Izby należy pomoc doradcom w ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji.Doradca Podatkowy: Zarobki


Decydując się na karierę w zawodzie Doradcy Podatkowego, możemy liczyć na wysokie zarobki. Zatrudniając się w korporacji konsultingowej, w dziale doradztwa podatkowego, licencjonowany Doradca Podatkowy zarobi około 8 tysięcy zł brutto. Wraz z rozwojem kariery, pracownik może awansować na stanowiska zarządcze i kierownicze, gdzie miesięczna pensja przekracza 15 tysięcy brutto."Doradca Podatkowy prowadzący własną kancelarię może liczyć na zarobki przekraczające 10 tysięcy brutto"


Zgodnie z Raportem Płacowym sporządzonym przez agencję rekruterską Hays, Doradcy Podatkowi zarabiają od 8 do 18 tysięcy brutto miesięcznie. Średnia wynagrodzeń w tym zawodzie to 12 000 zł.
Related courses

Rated: 4.40 (10 votes)
Rated: 4.63 (16 votes)
Rated: 4.42 (26 votes)