Piotr Bonarski
Mechaniczny, Politechika Wrocławska
Connect
Education
Politechika Wrocławska 2000 - 2005
Mechaniczny