Dariusz Prokopowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Connections: 190
  |  
Warszawa / Polska
Connect
About me
OBECNIE PROWADZĘ BADANIA CELEM UZYSKANIA ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIE:

Jakie są główne determinanty rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji w analityce opartej na Big Data, Business Intelligence i procesach zintegrowanego zarządzania ryzykiem?

www.researchgate.net/profile/Dariusz_Prokopowicz

Czy rozwój tych technologii przetwarzania dużych zbiorów danych pozwoli na poprawę życia ludzi na Ziemi?

Przyszłość rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji w analityce opartej na Big Data, Business Intelligence i procesach zintegrowanego zarządzania ryzykiem

W mojej opinii rozwój zastosowań sztucznej inteligencji w analityce opartej na Big Data, Business Intelligence i procesach zintegrowanego zarządzania ryzykiem podzielić można na dwa etapy:
1. Rozwój technologii bazodanowych Big Data i ich zastosowań. Ten proces już trwa.
2. Rozwój zastosowań sztucznej inteligencji w analityce opartej na Big Data, Business Intelligence i procesach zintegrowanego zarządzania ryzykiem. Ten etap dopiero się zaczyna.

Ad. 1.
Technologie bazodanowe Big Data znajdują coraz więcej zastosowań w analityce biznesowej, w Business Intelligence, w analizie marketingowej, w badaniu preferencji konsumentów, analizie sentymentu na podstawie komentarzy na portalach internetowych, w tym social media. Jednak jak ten rozwój zastosowań analitycznych Big Data będzie wyglądał w przyszłości? Jest to zdeterminowane wieloma czynnikami dotyczącymi różnych kwestii, w tym bezpieczeństwa transferu i przetwarzania danych zawartych w Internecie, postępu technologicznego przetwarzania danych, polityki informacyjnej i marketingowej internetowych firm technologicznych, w tym firm zarządzających czołowymi portalami social media itd. Do tego jeszcze należy dodać możliwości analityczne prowadzonych badań dotyczących rozwoju technologii Big Data, potencjalne możliwości wykorzystania Big Data na potrzeby szpiegostwa przemysłowego, cyberprzestępczości oraz na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa informacyjnego i systemów informatycznych przez krajowe i ponad narodowo działające służby bezpieczeństwa do zwalczania cyberprzestepczości, międzynarodowych transakcji prania pieniędzy, wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych, terroryzmu, wywoływaniu destabilizacji na rynkach kapitałowych itd. W tym zakresie będzie się realizował "wyścig zbrojeń" pomiędzy informatykami zatrudnionymi przy rozwoju technologii Big Data, zatrudnionymi z jednej strony przez legalnie działające firmy, instytucje finansowe, w tym banki oraz służby bezpieczeństwa oraz zatrudnionymi przez organizacje przestępcze hakerami, którzy tworząc nowe techniki cyberprzestępczości będą nadal włamywali się do systemów informatycznych firm, banków i agend rządowych. Ten "wyścig zbrojeń" nie ma końca i prawdopodobnie jest jednym z kluczowych determinantów postępu technologicznego jaki się dokonuje w Internecie, w tym także w technologiach Big Data.

Ad. 2.
Z przeprowadzonych badań wynika, że rozwój zastosowań sztucznej inteligencji w analityce opartej na Big Data, Business Intelligence i procesach zintegrowanego zarządzania ryzykiem dopiero jest w początkowej fazie rozwojowej. Jakie będą końcowe efekty tego rozwoju? Jakie będą granice tego rozwoju technologicznego? Obecnie nie łatwo to wyprognozować. Nie można wykluczyć wielu teorii, które obecnie znajdują swe wykorzystanie np. w fabułach filmów science fiction dotyczących rozwoju robotyki, inteligentnych internetowych platform lub systemów sztucznej inteligencji zarządzających budynkami, logistyką systemów informacji, logistyka systemów informatycznych pojazdów i statków kosmicznych. Jedną z pierwszych tego typu wizji był nakręcony już w 1968 roku film w reżyserii Stanleya Kubricka: "2001: A Space Odyssey". Od 1968 roku dzieli już nas okres dużego postępu technologicznego w zakresie rozwoju systemów informatycznych, Internetu, technologii bazodanowych, przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.
Czy rozwój sztucznej inteligencji urzeczywistni w przyszłości katastroficzne wizje z filmów typu "Terminator" reż. Jamesa Camerona z 1984 roku, trylogii "Matrix" (1999-2003) reż. Lana i Lilly Wachowski, "Niepamięć" z 2013 roku reż. Joseph Kosinski lub "Transcendencja" z 2014 roku reż. Wally Pfister czy raczej znacznie bardziej pozytywnych wizji przedstawionych w filmach takich jak "Artificial Intelligence: AI" z 2001 roku reż. Stevena Spielberga, "Interstellar" z 2014 roku reż. Christopher Nolan, "Marsjanin" z 2015 roku reż. Ridley Scott lub "Pasażerowie" z 2016 roku reż. Morten Tyldum?

Obecne możliwości technologiczne pozwalają na tworzenie nowych, potencjalnych zastosowań wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach zarządzania złożonymi strukturami organizacyjnymi przedsiębiorstw, procesów komunikacji, w procesach podejmowania decyzji wymagających szybkiego przetwarzania dużych ilości informacji, a więc w procesach które człowiek bez obecnej technologii informatycznej nie byłby w stanie realizować. Natomiast nadal pozostaje otwarte pytanie: czy efekty tych nowych zastosowań rozwijanych systemów sztucznej inteligencji pozwolą na poprawę życia ludzi na planecie Ziemia? Czy nie jest już na to za późno? Czy wcześniej ludzkość nie doprowadzi do katastrofy ekologicznej, wykorzystania nieodnawialnych źródeł surowców, energii, zasobów czystej wody i do nieodwracalnego zdegradowania środowiska naturalnego, niepowstrzymania rozwoju efektu cieplarnianego, stopnienia lodowców i wygenerowania w ten sposób nowych, potężniejszych globalnie działających kataklizmów klimatycznych i erupcji wulkanicznych? Czy rozwój sztucznej inteligencji, technologii Big Data i systemów zintegrowanego zarządzania ryzykiem pozwoli chociaż znacząco opóźnić te niekorzystnie już działające procesy degradacji środowiska naturalnego?
Czy rozwój tych technologii informacyjnych, informatycznych, internetowych, przetwarzania i analityki dużych zbiorów danych pozwoli na znalezienie rozwiązań na wspomniane problemy negatywnych efektów zewnętrznych rozwoju cywilizacji na Ziemi, efekty zewnętrzne które już w XXI wieku poważnie mogą zagrozić ludzkości na coraz bardziej eksploatowanej, dewastowanej i zanieczyszczanej Ziemi?

Obecnie rozpoczynam projekty badawcze w tej problematyce i zapraszam do współpracy.

www.researchgate.net/profile/Dariusz_Prokopowicz

#artificialintelligence #BigData #BusinessIntelligence #socialmedia #cybercrime #Internet #innovation #newtech #Technics #Technology #ResearchMethods #DataAnalysis #DataManagement #Security #InformationSecurity #Entrepreneurship #InnovationPolicy #InnovationManagement #EntrepreneurialEconomics #Analysis #research #CommunicationTechnology #InformationTechnology #FinancialAnalysis #RiskManagement
Education
Wyższa Szkoła Warszawska 2013 - 2015
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - Zarządzanie finansami
Experience
Kierownik Zakładu Innowacji, Przewodniczący Rady Programowej, Międzynarodowy Instytut Innowacji 05/2016 - current
 Organizacja projektów badawczych realizowanych w Instytucie w kooperacji z podmiotami sektora MSP i innymi instytucjami.
 Integracja podmiotów współpracujących w klastrach i współpracy celem wdrażania w przemyśle polskich innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 Popularyzacja misji Instytutu poprzez prowadzenie blogów na profilach internetowych Instytutu.
 Reprezentowanie Instytutu w kontaktach z instytucjami partnerskimi.
 Koordynacja relacji biznesowych w innowacyjnych projektach dofinansowywanych z funduszy UE.
Koordynator ds. promocji, adiunkt, Wyższa Szkoła Warszawska z siedzibą w Otwocku 10/2015 - current
Funkcjonująca od 15 lat Uczelnia wyższa w Otwocku oferująca studia I i II stopnia oraz podyplomowe w tym MBA od 1.2.2016 zmieniła nazwę na Warszawską Szkołę Wyższą z siedzibą w Otwocku (www.wsw.edu.pl), natomiast dotychczasowa nazwa jaka do tej pory funkcjonowała dla tej uczelni to Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku (www.wspins.edu.pl).
Od wielu lat Uczelnia prowadzi studia w zakresie ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI (w poprzednich latach prowadzone były także studia z zakresu ADMINISTRACJI).
Celem strategicznym działalności otwockiej Uczelni tj. Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku jest pełnienie roli głównego edukacyjno-naukowego ośrodka Powiatu otwockiego. Uczelnia planuje uruchomienie od września br. nowych kierunków studiów (pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne) oraz technikum budowlane, atrakcyjnych dla kończących szkoły gimnazjalne i średnie uczniów szkół powiatu otwockiego i okolicznych. Jednym z nowych kierunków studiów, które Uczelnia uruchomi od października br jest Pielęgniarstwo.
Otwock jest miastem z długą historią, jako kluczowa miejscowość Powiatu, w którym rozwijano funkcje uzdrowiskowe, rekonwalescencji, rozwoju usług służby zdrowia i doskonale się w to wpisuje nowa oferta Uczelni wzbogacona o wspomniany nowy kierunek studiów: Pielęgniarstwo.

BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
w WSW w Otwocku pod Warszawą
www.facebook.com/wsw.otwock
www.wsw.edu.pl

Poza tym:
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
w innowacyjnej
Adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 10/2015 - current
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Socjologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
www.uksw.edu.pl

dr Dariusz Prokopowicz
Adiunkt, wykładowca
darprokop@poczta.onet.pl
twitter.com/DProkopowicz

Wykładane przedmioty: Analiza ekonomiczna, Metody i narzędzia analizy ilościowej w ekonomii, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Prognozowanie i symulacje gospodarcze, Badanie efektywności gospodarczej, Gry i decyzje ekonomiczne.

Realizowane projekty i pełnione funkcje: Stworzenie i koordynacja facebookowych stron internetowych dla studentów wspomagających proces edukacyjny: Klub Dyskusyjny Studentów Ekonomii UKSW, Gra Decyzyjna Portfel Inwestycyjny; Udział w Komisjach egzaminacyjnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie ze środków finansowych UE: UKSW w Warszawie (Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach PO WER 5.2016).

Jako członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma "Zeszyty Naukowe UKSW Ekonomia i Zarządzanie" prowadzę redakcję wydania elektronicznego (internetowego) tego czasopisma.

#UniwersytetKardynałaStefanaWyszyńskiego #UKSW #DariuszProkopowicz #ekonomia #InstytutSocjologiiUKSW #Warszawa #edukacja #nauka #studia #Analizaekonomiczna #Analizafinansowa #Badanieefektywnościgospodarczej #decyzjeekonomiczne #ZeszytyNaukowe #EkonomiaiZarządzanie #CzasopismaUKSW #dotacjeUE
Publicysta w zakresie problematyki ekonomiczno-finansowej i edukacyjnej, czasopismo portal iOtwock.info 09/2015 - current
Publikowanie felietonów, tekstów popularno-naukowych lub informacyjnych dot. problematyki ekono-miczno-finansowej w czasopiśmie regionalnym iOtwock.info (http://iotwock.info/gazeta).