Anna Telecka
MBA, Politechnika Lubelska
Legionowo / AF
Connect
Education
Politechnika Lubelska 2014 - 2015
MBA