Kurs Biegły Rewident | Pakiet

Jak zostać Biegłym Rewidentem? Zdaj się na kompleksowy kurs on-line przygotowujący do egzaminu państwowego - teoria, zadania analityczne i interaktywne testy!
Rated: 3.50 (based on 12 votes)
Enroll for the course
On-line course
from 246 USD
Course available
Skill Level: Basics
Time to complete: ~ 80 hours ~ 24 weeks
Access for: 24 months
Number of questions: 6520
Number of tests: 90
Languages: pl
Certificate: Yes, after course completion

Description of the course

 • Kurs Begły Rewident składa się z ośmiu modułów on-line
   - Teoria i Zasady Rachunkowości
   - Ekonomia i Kontrola Wewnętrzna
   - Prawo (cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych, spółek, etc.
  )  - Prawo Podatkowe (część I)
   - Finanse
   - Prawo Podatkowe (część II)
   - Sprawozdania Finansowe i ich Analiza
   - Rewizja Finansowa
   
 • W każdym z powyższych modułów zawarte są interaktywne testy. Łącznie dostępnych jest ponad 6500 pytań testowych sprawdzających wiedzę i poziom opanowania materiału z danej tematyki
   
 • Oprócz testów, w skład wszystkich modułów wchodzą autorskie opracowania zadań analitycznych, w formie zabezpieczonych plików PDF (łącznie, blisko 4600 zadań)
   
 • Dodatkowo, w większości modułów (w 6 modułach z 8 dostępnych w pakiecie) znajdziemy szczegółowo omówione zagadnienia teoretyczne przeplatane pytaniami kontrolnymi 

 

Zakres materiału

Niniejszy pakiet Kursów na Biegłego Rewidenta stanowi całkowite przygotowanie do:

 • Ośmiu części państwowego egzaminu na Biegłego Rewidenta oraz odpowiada wymaganiom Komisji Egzaminacyjnej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
 • Pracy w zawodzie Biegłego Rewidenta - wyrabiając m.in. umiejętności analizy sprawozdzań finansowych, naliczania różnego rodzaju podatków, dokonywania wyceny przedsiębiorstw, przeprowadzania audytu finansowego oraz dostarczając inne wymagane kwalifikacje do pełnienia obowiązków Biegłego Rewidenta

 

Wersje kursu oraz zniżki

W skład tego kursu wchodzi osiem osobnych modułów: 

 

Każdy moduł można zakupić oddzielnie lub jednocześnie ze wszystkimi pozostałymi, w tym pakiecie. Pamiętaj, że przy zakupie wszystkich modułów razem cena będzie niższa, niż kupując każdy z osobna.

W momencie zakupu dostępne mogą być następujące promocje:

 • Zniżka dla grup i firm (o możliwy upust zapytaj wysyłając wiadomość na courses.pl@perkmylife.com podając informację o liczbie chętnych i wybranej edycji kursu).

 

Jakie są wymagania by przystąpić do kursu?

 • komputer (Windows, Mac lub Linux) z dostępem do Internetu


Co zyskuję wykupując dostęp do kursu?

 • Dostęp do około 90 interaktywnych testów składających się łącznie z ponad 6500 pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami, które ułatwią Ci przyswojenie materiału
 • Blisko 4600 kompleksowo opracowanych zadań analitycznych w postaci zabezpieczonych plików PDF, dzięki którym nic Cię nie zaskoczy na prawdziwym egzaminie
 • Omówione zagadnienia teoretyczne wymagane na egzaminie
 • Zgodność dostępnych w kursie materiałów z wymaganiami Komisji Egzaminacyjnej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
 • Wiedzę i umiejętności konieczne do osiągnięcia pozytywnego wyniku z ośmiu części państwowego egzaminu na Biegłego Rewidenta
 • Certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznej, do pobrania z Twojego profilu perkmylife


Do kogo kierowany jest kurs?

 • Osób, które chcą uzyskać licencję Biegłego Rewidenta i zdać niezbędne do tego egzaminy państwowe
 • Studentów finansów i rachunkowości, ekonomii lub prawa 
 • Osób, które swoją przyszłość wiążą z sukcesem w świecie finansów i audytu
 • Osób, które są ambitne i otwarte na nowe umiejętności, które pozwolą im podnieść kwalifikacje zawodowe.
 • Osób, które interesują się szeroko pojętą branżą finansową i rachunkowością

   
Read more about: Biegły Rewident

Curriculum

Topic
Dział I Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
Dział II Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych
Dział III Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
Dział IV Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych
Dział V Inwentaryzacja
Dział VI Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)
Dział VII Ekonomia (Narzędzia analizy ekonomicznej, podstawowe pojęcia i kategorie, rynek, teoria wyboru konsumenta, mikroekonomiczna analiza przedsiębiorstwa, struktury rynku, efektywność i nieefektywność rynku, rachunek dochodu narodowego i jego determinanty, polityka monetarna i budżetowa oraz bilans płatniczy)
Dział VIII Rynek finansowy (Elementy rynku finansowego i jego instrumenty, rodzaje instytucji finansowych i system nadzoru nad rynkiem finansowym)
Dział IX Zarządzanie (Przedsiębiorstwo i jego otoczenie, zarządzanie przedsiębiorstwem, kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie oraz podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie)
Dział X Kontrola wewnętrzna (Ryzyko w działalności gospodarczej, system kontroli i audytu wewnętrznego, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych oraz ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu)
Dział XI Podstawy prawa
Dział XII Prawo cywilne
Dział XIII Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Dział XIV Prawo spółek
Dział XV Prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym
Dział XVI Prawo regulujące działalność gospodarczą
Dział XVII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa
Dział XVIII Zagadnienia ogólne (Istota podatku, jego cechy, źródła prawa podatkowego)
Dział XIX Materialne prawo podatkowe
Dział XX Formalne prawo podatkowe
Dział XXI Szczegółowe prawo podatkowe (Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od gier)
Dział XXII Prawo celne
Dział XXIII Prawo karne i skarbowe
Dział XXIV Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
Dział XXV Wycena przedsiębiorstw
Dział XXVI Finanse publiczne
Dział XXVII Finanse banków i instytucji finansowych
Dział XXVIII Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dział XXIX Podatki dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
Dział XXX Podatek od nieruchomości
Dział XXXI Podatek od środków transportowych
Dział XXXII Podatek rolny
Dział XXXIII Podatek leśny
Dział XXXIV Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
Dział XXXV Obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
Dział XXXVI Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
Dział XXXVII Roczne i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych oraz pozostałych jednostek
Dział XXXVIII Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Dział XXXIX Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
Dział XL Analiza finansowa
Dział XLI Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dział XLII Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej
Dział XLIII Zasady i sposoby wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych

Instructors:

Product Controller
"Obecnie pracuje jako Product Controller w the Royal Bank of Scotland, gdzie zajmuje się analizą danych związanych z obrotem instrumentów finansowych na potrzeby sprawozdawczości regulacyjnej. Prowadzi również zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, m.in. z: Rachunkowości Zarządczej, Sprawozdawczości Finansowej (zajęcia w j. ang. wg sylabusa ACCA), Rachunkowości Finansowej oraz Rewizji Finansowej."
Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej
"Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoly Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej. Absolwentka wielu szkoleń międzynarodowych z zakresu finansów i ekonometrii (m.in.: w London School of Economics, na Uniwersytecie Cambridge)."
Doradca Podatkowy
"Absolwent prawa oraz ekonomii, specjalizujący się w prawie podatkowym zainteresowany tematyką prawa gospodarczego, a także ekonomiczno-prawnego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpisany na listę doradców podatkowych. Od 2015 roku swoją pasję rozwija prowadząc własną kancelarię w Bydgoszczy."
Małgorzata Felczak · Rachunkowość, Społeczna Akademia Nauk
2019/05/26 wrote:
3/5
Brak dostępu do konta oraz reakcji ze strony organizatora. Po jakimś czasie przysłana informacja, że mogę odebrać certyfikat.
Aneta Urbańska · RACHUNKOWOŚĆ, UNIWERSYTET EKONOMICZNY WROCŁAW
2018/11/25 wrote:
1/5
SUPER
Leszek
2018/09/02 wrote:
1/5
błędy merytoryczne w pytaniach testowych
Leszek
2018/09/02 wrote:
1/5
błędy merytoryczne w pytaniach testowych
ANNA HILL · chemia, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2018/07/23 wrote:
1/5
Kurs spełnił moje oczekiwania ocena: 5
Monika Królik · Rewizja finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2018/06/11 wrote:
2/5
Bardzo dużo materiałów, ale często znajdują się w zadaniach błędy, jaki i brak aktualizacji o bieżące przepisy.
Wioletta Karpińska · Rachunkowość przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
2018/02/03 wrote:
5/5
Fajne testy i duża ilość zadań
Mariola
2018/01/15 wrote:
5/5
super materiały
Maciej Kowalczyk · Finanse i Rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2017/12/03 wrote:
4/5
Trochę błędów ale zadania przydatne
Małgorzata Blecheisen · Accountant, Associate 2, State Street
2017/09/24 wrote:
5/5
Kurs pozwala usystematyzować wiedzę
Paweł Stanclik · Rachunkowośc, UE Katowice
2017/04/24 wrote:
5/5
Bardzo dobrze przygotowane materiały, sporo różnych zadań, które ugruntują przyswojoną wiedzę teoretyczną.
Ewa
2017/03/08 wrote:
5/5
ok
Zbigniew Gajewski · Ekonomika, Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu
2017/03/08 wrote:
5/5
bardzo dobry materiał dla celów przygotowania do egzaminu