Poradnik PERK: Licencja i zawód Maklera Papierów Wartościowych


28.08.2013  |  Perkmylife Platforma edukacyjna
Viewed: 11358 times
Poradnik PERK: Licencja i zawód Maklera Papierów Wartościowych

W polskim systemie prawnym wykonywanie zawodu Maklera Papierów Wartościowych posiada formę licencyjną. Oznacza to, że osoba, która chce pracować jako MPW musi posiadać licencję, wydawaną przez polski organ nadzoru nad rynkiem finansowym – KNF.


Zawód Maklera Papierów Wartościowych wśród osób nie posiadających wiedzy o zawodzie kojarzony jest najczęściej z pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Tymczasem Makler Papierów Wartościowych to osoba bezpośrednio wykonująca działalność maklerską w firmach inwestycyjnych. Czym jest zatem działalność maklerska? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


Cytując tę ustawę, działalnością maklerską jest:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 • nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na własny rachunek,
 • zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • oferowanie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług w wykonaniu umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 • organizowanie alternatywnego systemu obrotu,
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.

Wyżej wskazane czynności są działalnością maklerską sensu stricte, co oznacza, że mogą być wykonywane tylko przez podmioty posiadające zgodę na wykonywanie tej działalności. Oprócz tego ustawa wskazuje jeszcze na inne czynności, które są wykonywaniem zawodu Maklera Papierów Wartościowych, a do tych czynności należy wykonywanie funkcji zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej, albo wykonywanie lub nadzorowanie czynności związanych z rynkiem finansowym niestanowiących działalności maklerskiej, oraz wykonywanie lub nadzorowanie innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków klientów.

Ustawa ponadto nakłada na firmy inwestycyjne obowiązek zatrudniania co najmniej jednego Maklera Papierów Wartościowych do wykonywania każdej z wyżej wymienionych czynności (z wyjątkiem zarządzania portfelem). Jak więc widać osoba zatrudniona na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych nie jest tylko pośrednikiem w kupowaniu i sprzedawaniu instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, ale też wykonuje szereg innych czynności, co wiąże się z ogromem wiedzy, jaką Makler Papierów Wartościowych powinien posiadać. 


Jak zdobyć licencję?

Aby móc zostać zatrudnionym na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych należy posiadać uprawnienia do wykonywania czynności maklerskich, które są nadawane w momencie wpisu kandydata na Listę Maklerów Papierów Wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Polski system prawny stawia przed kandydatami pewne wymagania, jakie muszą oni spełnić, aby móc nabyć uprawnienia do wykonywania czynności maklerskich. Przede wszystkim kandydat musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że musi mieć skończone 18 lat. Ponadto musi to być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowo potencjalny kandydat do wpisu na Listę Maklerów Papierów Wartościowych nie mógł być w przeszłości skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za winnego:

 • przestępstwa skarbowego,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierów wartościowych,
 • przestępstwa wskazanego w art. 306, 307 i 308 Ustawy – Prawo własności przemysłowej
 • przestępstw wskazanych w Ustawie o giełdach towarowych oraz w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Gdy kandydat ma spełnione powyższe  formalno – prawne warunki, może on przystąpić do egzaminu, którego zdanie jest ostatnim krokiem niezbędnym do wpisu kandydata na Listę Maklerów Papierów Wartościowych.
Zobacz także:

Warto przeczytać:

View similar articles on: Investment banking