Poradnik PERK: Licencja i zawód Doradcy Inwestycyjnego


26.09.2013  |  Perkmylife Platforma edukacyjna
Viewed: 6325 times
Poradnik PERK: Licencja i zawód Doradcy Inwestycyjnego

W polskim systemie prawnym – zawód Doradcy Inwestycyjnego posiada formę licencyjną. Oznacza to, że osoba, która chce pracować jako DI musi posiadać licencję, wydawaną przez polski organ nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisję Nadzoru Finansowego.


Doradca Inwestycyjny to jeden z najbardziej prestiżowych zawodów w świecie finansów. Niestety wśród osób najczęściej nie związanych z rynkiem finansowym, zawód ten mylony jest z zawodem doradcy finansowego (na ogromną niekorzyść Doradców Inwestycyjnych). Na chwilę obecną, na liście Doradców Inwestycyjnych, prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego widnieje ponad 400 nazwisk. Najogólniej rzecz ujmując, Doradca Inwestycyjny zajmuje się zarządzaniem powierzonymi mu aktywami, na rzecz i w imieniu klienta.

W polskim systemie prawnym istnieje wymóg zatrudniania licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych przez firmy inwestycyjne prowadzące następującą działalność maklerską:

  • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzą jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (wymóg zatrudniania co najmniej dwóch licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych),
  • doradztwo inwestycyjne (wymóg zatrudniania co najmniej jednego Doradcy Inwestycyjnego lub jednego Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego).


Poza tym wykonywanie zawodu Doradcy Inwestycyjnego to też wykonywanie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej bądź nadzorowania wykonywania czynności maklerskich, nadzorowanie lub wykonywanie działań związanych z rynkiem finansowym niestanowiących działalności maklerskiej w firmach inwestycyjnych, a także nadzorowanie lub wykonywanie innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla klientów w firmie inwestycyjnej.

Ponadto zawód Doradcy Inwestycyjnego jest uregulowany w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Wg tej ustawy każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest zobowiązane zatrudniać co najmniej dwóch Doradców Inwestycyjnych do wykonywania czynności zarządzania funduszami, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Ponadto Towarzystwo powinno zatrudniać co najmniej jednego Doradcę Inwestycyjnego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Widać zatem, że licencjonowani Doradcy Inwestycyjni potrzebni są w każdej firmie inwestycyjnej zajmującej się zarządzaniem cudzymi, szeroko pojętymi aktywami.

Jak zdobyć licencję?

Aby móc zostać zatrudnionym na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, zarówno przy zarządzaniu portfelami w firmie inwestycyjnej, jak i przy zarządzaniu funduszami, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, kandydat musi posiadać uprawnienia do zarządzania aktywami, które nabywane są w momencie wpisu osoby na Listę Doradców Inwestycyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Aby kandydat mógł uzyskać wpis niezbędne jest spełnienie pewnych warunków. Przede wszystkim kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że musi mieć skończone 18 lat. Ponadto musi on korzystać z pełni praw publicznych.

Dodatkowo każdy kandydat na Doradcę Inwestycyjnego nie mógł być w przeszłości skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za winnego:

  • przestępstwa skarbowego,
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierów wartościowych,
  • przestępstwa wskazanego w art. 306, 307 i 308 Ustawy – Prawo własności przemysłowej
  • przestępstw wskazanych w Ustawie o giełdach towarowych oraz w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.


Gdy kandydat ma spełnione powyższe  formalno – prawne warunki, może on przystąpić do egzaminu, którego zdanie jest ostatnim krokiem niezbędnym do wpisu kandydata na Listę Doradców Inwestycyjnych. 

Coś więcej o zawodzie Doradcy InwestycyjnegoPolski rynek, wykorzystując hossę w latach 2003 – 2007, gwałtownie się rozwinął. Mimo to w dalszym ciągu jest rynkiem, na którym istnieje jeszcze dużo miejsca dla nowych firm i innowacyjnych usług, o czym świadczy coraz większa liczba zagranicznych podmiotów otwierających działalność w Polsce i prywatnych małych firm założonych przez 30-40 latków z doświadczeniem na rynku.

Z drugiej strony kryzys finansowy ostatnich lat doprowadził do konsolidacji rynku i ograniczenia zatrudnienia. W efekcie można było zaobserwować znaczne zwiększenie zainteresowania licencjami, certyfikatami i innymi formami dokształcania się, do których należały: licencja maklera papierów wartościowych czy też, nawet bardziej prestiżowa, licencja doradcy inwestycyjnego.

Doradca inwestycyjny jest osobą, która w głównej mierze zarządza dużym kapitałem. Jednak obszerny zakres materiału obowiązujący na egzaminie organizowanym przez KNF sprawia, że przedstawicieli tego zawodu można spotkać na parkietach giełd, w zarządach domów maklerskich, firmach konsultingowych, w bankach, funduszach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych - słowem tam, gdzie dokonuje się obrotu wartymi miliony instrumentami finansowymi lub udziela informacji z tym rynkiem związanych. Najważniejszym warunkiem uzyskania licencji jest zdanie każdego z trzech etapów egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.  Dodatkowo licencja doradcy jest niemalże gwarancją bardzo wysokich zarobków.Zobacz także:

View similar articles on: Investment banking