Egzamin aktuarialny – Ostatnia edycja na starych zasadach!


03.03.2016  |  Lena Rzatkiewicz
Viewed: 8030 times
Egzamin aktuarialny – Ostatnia edycja na starych zasadach!

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyznaczył termin egzaminu na aktuariusza na 23 maja 2016. Egzaminu, organizowanego jeszcze na "starych" zasadach - obejmującego 4 bloki tematyczne (zamiast 10).


Termin i zasady najbliższego egzaminu aktuarialnego


Zgodnie z paragrafem 6 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 700), najbliższa edycja egzaminu na aktuariusza odbędzie się 23 maja 2016 r. w siedzibie KNF przy ulicy Niedźwiedziej 6E.

Będzie to ostatni egzamin przeprowadzony na starych zasadach, tj. składający się z następujących czterech bloków tematycznych:
 1. Matematyka finansowa
 2. Matematyka ubezpieczeń na życie
 3. Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
 4. Prawdopodobieństwo i statystyka.

Pierwsza część zaczyna się o godzinie 8:30. Każdy etap trwa 100 minut i składa się z 10 pytań testowych. Za poprawną odpowiedź zdający dostaje 3 punkty, za brak odpowiedzi 0 a za złą odpowiedź -2 punkty. W celu zaliczenia każdej z części trzeba zdobyć minimum 13 na 30 możliwych do uzyskania punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej – 350 zł w terminie do 17 maja 2016 na rachunek bieżący Komisji Nadzoru Finansowego w NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku 97 1010 0068 6800 0000 0000 0002, z dopiskiem Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu „egzamin aktuarialny”.

Przystępując do egzaminu aktuarialnego, kandydat musi wybrać, do której z czterech części podchodzi. Nie trzeba zdawać wszystkich części naraz.


Zmiany w egzaminie aktuarialnym


Każda następna edycja egzaminu na aktuariusza będzie się odbywała zgodnie z nowymi regułami. Zdający zamiast dotychczasowych 4 egzaminów będzie musiał przystąpić aż do 10. Każdy z nich będzie dotyczyć jednego z poniższych bloków tematycznych:
 1. Matematyka finansowa
 2. Prawdopodobieństwo i statystyka matematyczna
 3. Ekonomia
 4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń
 5. Modelowanie
 6. Matematyka ubezpieczeń na życie
 7. Matematyka ubezpieczeń majątkowych
 8. Inwestycje i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 9. Zarządzanie ryzykiem aktuarialnym i inne zastosowania aktuarialne
 10. Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe

Dowiedz się więcej:Podstawa prawna nowego egzaminu aktuarialnegoPytania testowe będą mogły przyjmować formę zadań rachunkowych. W odróżnieniu od dotychczasowego sposobu przeprowadzania egzaminu, nowy test będzie podzielony na dwie sesje, które odbędą się w dwa różne dni w przeciągu jednego tygodnia. Każda sesja złożona jest z pięcioczęściowego testu.

Na rozwiązanie każdej części obejmującej dany blok tematyczny zdający ma do dyspozycji 100 minut, z tym że każda z części testu dotyczących modelowania oraz zarządzania ryzykiem aktuarialnym i innych zastosowań aktuarialnych trwa 120 minut, a z części odnoszących się do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego składa się z 40 pytań i trwa 60minut.

Wynik egzaminu, podobnie jak dotychczas, jest pozytywny w przypadku uzyskania co najmniej 13 punktów z każdej części testu, z tym że z części testu dotyczących:
 1. Modelowania oraz zarządzania ryzykiem aktuarialnym i innych zastosowań aktuarialnych – należy uzyskać co najmniej po 10 punktów;
 2. Rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego – należy uzyskać co najmniej po 52 punkty.

Przystępując do egzaminu należy zadeklarować, które części chce się zdawać. Na zdanie wszystkich części testu kandydat na aktuariusza ma maksymalnie 5 lat.

Warto zatem podkreślić raz jeszcze, że do majowego egzaminu na pewno mogą podchodzić osoby, które mają już zdany co najmniej jeden z 4 "starych" bloków tematycznych. Kandydaci będą mieli prawo zdawać pozostałe części wg. starych zasad jeszcze przez najbliższe 2 lata. Dzięki temu, wciąż jest możliwość uzyskania licencji do wykonywania zawodu aktuariusza, zdając egzamin zgodnie ze starymi zasadami.